ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی )

نویسندگان: محمدرضا خدادوست , فیروز صمدی , یوسف جعفری آهنگری , قربانعلی اسدی , فرزانه گنجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر برخی از فراسنجه های خونی جوجه گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن در شرایط استرس گرمایی انجام گردید. بدین منظور، از 160 قطعه جوجه گوشتی (راس، 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در 4 گروه آزمایشی با 4 تکرار (هر تکرار شامل10 قطعه جوجه) به مدت 42 روز بر روی بستر پرورش داده شد. هر 4 گروه با جیره پایه (توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات) بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند. گروه های آزمایشی شامل: 1) شاهد، 2) عصاره نعناع فلفلی به میزان 2 میلی لیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دهانی، 3) تتراکلریدکربن به میزان 1 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل صفاقی و 4) عصاره نعناع فلفلی و تتراکلریدکربن همانند گروه های قبلی، بودند. به منظور اعمال تنش گرمایی، دمای سالن از روز 35 الی 42 پرورش، روزانه به مدت 8 ساعت در دمای 34 درجه سانتی-گراد تنظیم گردید. نتایج نشان داد که تتراکلرید کربن سبب کاهش مقادیر آلبومبن، پروتئین تام، و HDL-کلسترول سرم خون شد در حالیکه عصاره نعناع فلفلی مقادیر آنها را افزایش داد. تتراکلریدکربن مقادیر سرمی تری گلیسرید، کلسترول و LDL-کلسترول را افزایش ولی عصاره نعناع فلفلی مقادیر فوق را کاهش داد (05/0< P). بر اساس نتایج این آزمایش می توان گفت عصاره نعناع فلفلی علاوه بر تعدیل مسمومیت ناشی از تزریق تتراکلریدکربن می تواند سبب بهبود فراسنجه های خون در جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی شود و اثر محافظتی در برابر مسمومیت ایجاد شده توسط CCL4 را دارد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, فراسنجه خونی, عصاره نعناع فلفلی, تتراکلریدکربن, استرس گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045595,
author = {محمدرضا خدادوست and فیروز صمدی and یوسف جعفری آهنگری and اسدی, قربانعلی and فرزانه گنجی},
title = {بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی- فراسنجه خونی- عصاره نعناع فلفلی- تتراکلریدکربن- استرس گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی
%A محمدرضا خدادوست
%A فیروز صمدی
%A یوسف جعفری آهنگری
%A اسدی, قربانعلی
%A فرزانه گنجی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]