ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی )

نویسندگان: محمدرضا خدادوست , فیروز صمدی , یوسف جعفری آهنگری , قربانعلی اسدی , فرزانه گنجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آلکالین فسفاتاز (ALP) سرم خون جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلریدکربن در شرایط استرس گرمایی انجام گردید. بدین منظور، از 160 قطعه جوجه گوشتی (راس، 308) در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در 4 گروه آزمایشی با 4 تکرار (هر تکرار شامل10 قطعه جوجه) به مدت 42 روز بر روی بستر پرورش داده شد. هر 4 گروه با جیره پایه (توصیه شده توسط انجمن ملی تحقیقات) بر پایه ذرت و سویا تغذیه شدند. گروه های آزمایشی شامل: 1) شاهد، 2) عصاره نعناع فلفلی به میزان 2 میلی لیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دهانی، 3) تتراکلریدکربن به میزان 1 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تزریق داخل صفاقی و 4) عصاره نعناع فلفلی و تتراکلریدکربن همانند گروه های قبلی، بودند. به منظور اعمال تنش گرمایی، دمای سالن از روز 35 الی 42 پرورش، روزانه به مدت 8 ساعت در دمای 34 درجه سانتی-گراد تنظیم گردید. نتایج نشان داد که سطوح 2 میلی لیتر نعناع فلفلی و صفر میلی لیتر تتراکلریدکربن سبب کاهش غلظت آنزیم های کبدی ALT، AST و ALP سرم خون شده است (05/0< P)، از طرفی اثر متقابل سطوح 2 میلی لیتر نعناع فلفلی و صفر میلی لیتر تتراکلریدکربن سبب کاهش و اثر متقابل سطوح صفر میلی لیتر نعناع فلفلی و 1 میلی لیتر تتراکلریدکربن سبب افزایش غلظت آنزیم های کبدی ALT، AST و ALP شده است (05/0< P). به طور کلی این مطالعه نشان داد که عصاره الکلی نعناع فلفلی قادر است تا حدی از اثرات منفی تتراکلریدکربن در جوجه های گوشتی بکاهد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, آنزیم¬های کبدی , عصاره نعناع فلفلی, تتراکلریدکربن, استرس گرمایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045596,
author = {محمدرضا خدادوست and فیروز صمدی and یوسف جعفری آهنگری and اسدی, قربانعلی and فرزانه گنجی},
title = {بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {جوجه گوشتی- آنزیم¬های کبدی - عصاره نعناع فلفلی- تتراکلریدکربن- استرس گرمایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی
%A محمدرضا خدادوست
%A فیروز صمدی
%A یوسف جعفری آهنگری
%A اسدی, قربانعلی
%A فرزانه گنجی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]