رفتار حرکتی, دوره (6), شماره (17), سال (2014-11) , صفحات (119-140)

عنوان : ( تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی )

نویسندگان: جعفر محمدی , مریم لطفی , مهدی سهرابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی بوده است نمونه آماری، 40 دانشجوی دختر با میانگین سنی7/25 بودند که به طور تصادفی به 4 گروه بازخورد 100% با تخمین خطا، بازخورد 20% با تخمین خطا، بازخورد 100 بدون تخمین خطا و بازخورد 20% بدون تخمین خطا تقسیم شدند 90 کوشش تمرینی و در آزمون یاد داری، 15 کوشش انجام گرفت. تکالیف پژوهش حاضر، شامل تکلیف A با مولفه حرکتی بالا )تولید نیرو با پنجه دست( و تکلیف B با مولفه شناختی بالا )رسم مثلث( بود. به منظور تحلیل نتایج، از تحلیل واریانس با سنجش مکرر، تحلیل واریانس دو طرفه و یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. نتایج پژوهش، تفاوت معناداری بین 4 گروه آزمایشی در مرحله اکتساب نشان نداد. در آزمون یادداری در تکلیف A ، گروه بازخورد 100% با تخمین، بهترین اجرا و در تکلیف B در متغیر زاویه، گروه های تخمین خطا بهترین عملکرد را داشتند و در متغیر طول، گروه های بازخورد 20% بهترین اجرا را داشتند. نتیجه کلی این پژوهش را میتوان بدین صورت بیان کرد که برآورد ذهنی خطا به عنوان یک متغیر مهم در آمادگی برای پاسخ بعدی و همچنین طراحی فرضیه پاسخ، می تواند به همراه فراوانی افزایش یافته بازخورد افزوده، موجب آزمون فرضیه پاسخ بیشتر و در نهایت، یادگیری بیشتری گردد؛ اما، در تکالیفی که خود دارای تقویت ذهنی هستند تخمین خطا، تاثیری بر یادگیری ندارد و در این گونه تکالیف، اصل فراوانی کاهش یافته بازخورد، تایید می گردد. همچنین، در تکالیفی که اجرای حرکت نیازمند تخمین اولیه است، استفاده از تخمین خطا مفید می باشد.

کلمات کلیدی

, تخمین خطا, بازخورد آگاهی از نتیجه, تکالیف حرکتی و شناختی, یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045598,
author = {محمدی, جعفر and مریم لطفی and سهرابی, مهدی},
title = {تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی},
journal = {رفتار حرکتی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {17},
month = {November},
issn = {2322-1631},
pages = {119--140},
numpages = {21},
keywords = {تخمین خطا، بازخورد آگاهی از نتیجه، تکالیف حرکتی و شناختی، یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر تخمین خطا و تواتر بازخورد آگاهی از نتیجه بر یادگیری تکالیف حرکتی و شناختی
%A محمدی, جعفر
%A مریم لطفی
%A سهرابی, مهدی
%J رفتار حرکتی
%@ 2322-1631
%D 2014

[Download]