مطالعات زبان و ترجمه, دوره (47), شماره (1), سال (2014-4) , صفحات (37-58)

عنوان : ( تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , فهیمه ولیان , غلامرضا کاظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به روایت حافظ، رند، انسان برتر یا انسان کامل است و همانطورکه از متن دیوان حافظ برمی آید، شخصیتی در ظاهر متناقض و در باطن متعادل است و اهل هیچ افراط و تفریطی نیست. برای آندره ژید، حافظ نمونة کامل هنرمندی بود که می توانست سرمشق قرار گیرد. ژید نیز مانند حافظ می خواست به اوج وارستگی برسد و میل داشت تا مائده-های زمینی مانند دیوان حافظ، رسالة وارستگی به شمار آید. این نویسندة فرانسوی با حافظ هم آواز می شود و «رند» خود را در هیئت «منالک» به تصویر می کشد. در این مقاله درپی یافتن ویژگی های همسان میان «رند» در غزلیات حافظ و «منالک» در آثار آندره ژید هستیم. نخست، علاوه بر ارائة تعریف و تحلیلی کوتاه از رند و ویژگی های شخصیتی اش، با استفاده از روش تحلیلی درراستای ادبیات تطبیقی، رند حافظ و رند ژید؛ یعنی، منالک را بررسی می کنیم. سپس، با ذکر شواهدی از حافظ و ژید و نیز یافتن خطوط فکری مشترک میان این دو، به بررسی میزان تأثیرپذیری آندره ژید از حافظ در خلق شخصیت منالک می پردازیم.

کلمات کلیدی

, حافظ, ژید, رند, رندی, منالک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045605,
author = {فارسیان, محمدرضا and ولیان, فهیمه and غلامرضا کاظمی},
title = {تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2014},
volume = {47},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-5202},
pages = {37--58},
numpages = {21},
keywords = {حافظ، ژید، رند، رندی، منالک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید
%A فارسیان, محمدرضا
%A ولیان, فهیمه
%A غلامرضا کاظمی
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2014

[Download]