جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (3), شماره (10), سال (2015-1) , صفحات (1-35)

عنوان : ( نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد )

نویسندگان: سلیمان صادقی , عباس مفیدی , مهین جهانشیری , رضا دوستان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور شناسایی نقش الگوهای گردش منطقه ای جو در بروز روزهای بسیار آلوده در شهر مشهد از یک روش تحلیل همدید ترکیبی استفاده شد. برای انجام پژوهش، داده های ایستگاه سنجش آلودگی هوا، داده های رقومی جوی، داده های رادیوسوند و خروجی های مدلHYSPLIT مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از شاخص استاندارد آلودگی هوا (PSI)، روزهای بسیار آلوده (200> PSI) برای یک دوره 7 ساله (1390-1384) استخراج شد و با بکارگیری تؤامان تحلیل همدید، ردیابی پسگرد ذرات معلق و بررسی شرایط ترمودینامیک، وضعیت جو در روزهای یادشده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته هابیانگر آنست که روزهای بسیار آلوده در شهر مشهد در قالب چهار الگوی گردشی اصلی شامل: الگوی ترکیبی پرفشارسیبری-پشته جنب حاره، پرفشار مهاجر، پشته جنب حاره و الگوی چرخند، قابل طبقه بندی می باشند. در الگوی ترکیبی پرفشار سیبری-پشته جنب حاره، تسلط همزمان زبانه های پرفشار سیبری در ترازهای زیرین وپشته جنب حاره در وردسپهر میانی سبب بروز روزهای بسیار آلوده گردیده است. در الگوی پرفشار مهاجر، استقرار پشته ای قوی در وردسپهر میانی و تسلط مرکز گردش واچرخندی در وردسپهر زیرین برجانب شرقی دریای خزر، ظهور همزمان چند لایه وارونگی در نیمرخ قائم جو را سبب گردیده است. الگوی پشته جنب حاره، تیپ وارونگی فرونشستی را در دوره گرم سال به نمایش می گذارد. در مقابل، در الگوی چرخند، بروز روزهای بسیار آلوده، ناشی از توان جو در برداشت، انتقال و پخش گردوغبار و ذرات معلق است که بواسطه ناپایداری و صعود گسترده هوا به همراه عدم تغذیه رطوبتی مناسب در چرخندهای عبوری حاصل می گردد.

کلمات کلیدی

, آلودگی هوا, روزهای بسیار آلوده, شاخص PSI, گردش منطقه ای جو, مدلHYSPLIT, مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045619,
author = {صادقی, سلیمان and مفیدی, عباس and مهین جهانشیری and دوستان, رضا},
title = {نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {10},
month = {January},
issn = {2322-1682},
pages = {1--35},
numpages = {34},
keywords = {آلودگی هوا، روزهای بسیار آلوده، شاخص PSI، گردش منطقه ای جو، مدلHYSPLIT، مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد
%A صادقی, سلیمان
%A مفیدی, عباس
%A مهین جهانشیری
%A دوستان, رضا
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2015

[Download]