پژوهش در اکو سیستمهای زراعی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.) )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , مریم کمالی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از کود‌هایی با منشا اکولوژیکی می‌تواند جایگزین مناسب کود‌های شیمیایی برای حفظ و پایداری اکوسیستم های کشاورزی باشد. به منظور بررسی واکنش اجزای عملکرد و سایر صفات مورفوفیزیولوژیک سویا با استفاده از کود‌های آلی و بیولوژیک، آزمایشی به صورت کاملاً تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل کودهای شیمیایی، گرانوله گوگردی، دامی، ورمی‌کمپوست و تلفیق آنها با یکدیگر به صورت 1- تیمار شاهد (بدون هیچ تیمار کودی)، 2- کود شیمیایی حاوی عناصر ماکرو (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) به نسبت 10:52:10، 3- کود گرانوله گوگردی، 4- کود دامی گاوی، 5- کود ورمی‌کمپوست، 6- ترکیب کودهای 3 و 4 ، 7- ترکیب کودهای 4 و 5 ، 8- ترکیب کودهای 2 و 4 ، 9- ترکیب کودهای 3، 4 و 5، 10- ترکیب کودهای 2، 3 و 4، 11- ترکیب کودهای 2، 4 و 5، 12- ترکیب کودهای 2، 3، 4 و 5 بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای کودی اعمال شده بر کلروفیل b در سطح 5% و در سایر صفات اندازه گیری شده شامل وزن خشک ساقه، برگ، ریشه و وزن خشک کل بوته، کلروفیل a، کلروفیل کل، هدایت روزنه‌ای، سطح برگ و صفات مربوط به وزن دانه در سطح 1% معنی‌دار بود. تیمار ترکیب کود شیمیایی و دامی وزن خشک کل را نسبت به شاهد 81% افزایش داد. بیشترین تعداد نیام در تیمارهای ترکیب کود دامی، ورمی کمپوست و شیمیایی (T11) و دامی، گرانوله گوگردی و شیمیایی (T10) و بیشترین تعداد دانه در بوته در تیمارهای T8 تا T12 مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که تلفیق کود دامی با کود شیمیایی بر نیاز رشدی گیاه موثرتر است.

کلمات کلیدی

, سطح برگ, کلروفیل کل, وزن خشک , وزن 1000
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045631,
author = {گلدانی, مرتضی and کمالی, مریم},
title = {ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.)},
journal = {پژوهش در اکو سیستمهای زراعی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2382-9923},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {سطح برگ، کلروفیل کل، وزن خشک ، وزن 1000 دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر کود‌های شیمیایی و آلی بر ویژگی های رشدی و اجزای عملکرد گیاه سویا (Glycine max L.)
%A گلدانی, مرتضی
%A کمالی, مریم
%J پژوهش در اکو سیستمهای زراعی
%@ 2382-9923
%D 2014

[Download]