پژوهش در اکو سیستمهای زراعی, دوره (1), شماره (1), سال (2014-2) , صفحات (47-61)

عنوان : ( تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) )

نویسندگان: محمدرضا نادری , مرتضی گلدانی , محمد بنایان اول ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانات آب و هوایی یکی از مهمترین عوامل محیطی مؤثر بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی در مکان‌ها و سال‌های مختلف می‌باشد. از این رو، بررسی شدت و جهت تأثیر متغیرهای آب و هوایی بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی مختلف جهت انتخاب مناطق و تاریخ‌های کاشت مناسب هر گیاه و در نتیجه دستیابی به رشد و عملکرد مطلوب آن، دارای اهمیت است. در این راستا، مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر شاخص سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم‌ کاغذی (Cucurbita pepo L.) به اجرا درآمد. نتایج تجزیه‌ رگرسیون ساده حاکی از تأثیر بسیار معنی‌دار (P < 0.01) تمامی متغیرهای مورد مطالعه (به استثنای میزان بارش) بر رشد و توسعه‌ی سطح سبز برگ‌های کدو بود. بر این اساس، قوی‌ترین همبستگی (R= 0.53) شاخص سطح برگ کدو با مجموع تبخیر و تعرق پتانسیل طی دوره‌ی رشد این گیاه به دست آمد. نتایج تجزیه‌ی رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که ترکیب درجه روز رشد (درجه حرارت) و تشعشع خورشیدی مؤثرترین جفت ترکیب آب و هوایی است که به صورت خطی بر شاخص سطح برگ کدو تأثیر می‌گذارد.

کلمات کلیدی

, مشهد, درجه حرارت, تشعشع خورشیدی, تبخیر و تعرق پتانسیل, شاخص سطح برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045632,
author = {نادری, محمدرضا and گلدانی, مرتضی and بنایان اول, محمد},
title = {تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)},
journal = {پژوهش در اکو سیستمهای زراعی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {1},
month = {February},
issn = {2382-9923},
pages = {47--61},
numpages = {14},
keywords = {مشهد، درجه حرارت، تشعشع خورشیدی، تبخیر و تعرق پتانسیل، شاخص سطح برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نوسانات سالانه‌ی متغیرهای آب و هوایی بر توسعه‌ی سطح برگ گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.)
%A نادری, محمدرضا
%A گلدانی, مرتضی
%A بنایان اول, محمد
%J پژوهش در اکو سیستمهای زراعی
%@ 2382-9923
%D 2014

[Download]