تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (6), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (1-7)

عنوان : ( اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارزن پادزهری )

نویسندگان: مرتضی گلدانی , محمدعلی فرجیان مشهدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری ناشی از کلرید سدیم تعادل یونی و وضعیت مواد غذایی را در گیاه تغییر می‌دهد. لذا به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری در مراحل جوانه‌زنی و گیاهچه‌ای آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. اعمال شوری در مرحله جوانه‌زنی شامل پنج سطح 0، 5/2، 5، 5/7 و 10 دسی‌زیمنس بر متر با چهار تکرار انجام شد. شاخص‌های جوانه‌زنی با افزایش شوری کاهش یافت به طوری که در 5/2 دسی زیمنس‌بر متر افت شدید مشاهده شد (درصد جوانه‌زنی نسبت به شاهد 47 درصد کاهش یافت) و در غلظت شوری 10 دسی زیمنس بر متر به حداقل خود یعنی 89 درصد نسبت به شاهد رسید. آزمایش در مرحله گیاهچه‌ای نیز در پنج سطح 0، 5/2، 5، 5/7 و 10 دسی‌زیمنس بر متر با سه تکرار انجام شد، که شامل سه بخش: 1- اعمال تیمارهای شوری تا قبل از سبز شدن 2- اعمال تیمارهای شوری پس از سبز شدن و 3- اعمال تیمارهای شوری از ابتدا تا پایان آزمایش (4 برگی) بود. در این مرحله از آزمایش سطح برگ، وزن خشک ریشه و ساقه و نسبت ریشه به ساقه تحت تاثیر شوری معنی‌دار شد. در بخش دوم آزمایش دوم در شوری 5 دسی زیمنس بر متر نسبت ریشه به ساقه افزایش نشان داد (یعنی 62/0 ولی در شاهد 44/0 بود). به طور کلی نتایج نشان داد که گیاه ارزن پادزهری در مرحله جوانه‌زنی به تنش شوری نسبت به مرحله گیاهچه‌ای حساستر است.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, درصد جوانه‌زنی, متوسط زمان جوانه‌زنی, سطح برگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045636,
author = {گلدانی, مرتضی and فرجیان مشهدی, محمدعلی},
title = {اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارزن پادزهری},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-7604},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {تنش شوری، درصد جوانه‌زنی، متوسط زمان جوانه‌زنی، سطح برگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش شوری بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه ارزن پادزهری
%A گلدانی, مرتضی
%A فرجیان مشهدی, محمدعلی
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2013

[Download]