همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری , 2014-11-18

عنوان : ( بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار )

نویسندگان: آزاده سارانی , صدیقه اظهری , سید رضا مظلوم , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: بارداری یک رویداد طبیعی در چرخه زندگی زنان مطرح میباشدولی در عین حال تجربهای پر استرس تلقی میشود. سرسختی مجموعهای از ویژگیهای شخصیتی است،که به منزله منبع مقاومت در مواجهه با رویدادهای استرسزای زندگی عمل میکند،در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روانشناختی زنان باردار انجام شد . روش کار: این پژوهش توصیفی در سال 1323 بر روی 711 زن باردار که به روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. ابتدا شهر مشهد به پنج منطقه تقسیم سپس به صورت تصادفی 11 مرکز و 11 پایگاه بهداشتی انتخاب شدند. ابزار ها شامل پرسشنامه های سرسختی کوباسا و دموگرافیک و مامایی بود. به منظور تجزیه تحلیل دادهها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره توسط نرم افزار اس پی اس استفاده شد. 31 بود، از لحاظ سرسختی 23 % زنان سرسختی - 22 با دامنه 133 /7 ± 23/ یافتهها: میانگین نمره سرسختی کل زنان باردار 2 1/ 6 %سرسختی بالا داشتند. تحصیلات مادر ) 1111 / 51 % سرسختی نسبتا بالا و 2 / نسبتا پایین، 1 p= (، درآمد خانواده 1/112( p= 1/ (، مذهب ) 113 p= 1/ (، خواسته بودن بارداری از نظر مادر) 114 p= 1/ ( و از نظر پدر ) 114 p= (، سن بارداری 1/117( p= 1/ (، تجربه زایمان قبلی ) 111 p= ( با سرسختی ارتباط مستقیم معنیداری داشت. نگران جنسیت فرزند بودن 1/1111( p= 1/ (، مراجعه نامنظم به مرکز بهداشت ) 1111 p= ( با سرسختی رابطه معکوس معنی داری داشت. نتیجهگیری: در تطابق با استرس به ویژه استرس دوران بارداری عوامل شخصیتی می توانند تاثیر گذار باشند،از جمله مهمترین ویژگی شخصیتی در سازگاری با استرس سرسختی می باشد. از این رو نیاز به شناخت ویژگیهای شخصیتی هر فرد می باشد.

کلمات کلیدی

, بارداری, استرس, سرسختی روان شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045640,
author = {آزاده سارانی and صدیقه اظهری and سید رضا مظلوم and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار},
booktitle = {همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بارداری، استرس، سرسختی روان شناختی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل مرتبط با سرسختی روان شناختی در زنان باردار
%A آزاده سارانی
%A صدیقه اظهری
%A سید رضا مظلوم
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J همایش کشوری آموزش و مشاوره در سلامت باروری
%D 2014

[Download]