اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (213-223)

عنوان : ( بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان )

نویسندگان: حسین محمدی , سمانه حیدرزاده ریزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهرنشینی، افزایش جمعیت و حرکت از سمت تولید سنتی به صنعتی، روند رشد و توسعه اقتصادی کشورها را سرعت بخشیده و به موازات آن، پیامدهای زیست محیطی قابل ملاحظه‌ای بر جای گذاشته است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله آزادسازی تجاری، مزیت نسبی، سطح تولید و دیگر متغیرهای مهم و اثرگذار بر میزان انتشار گاز دی‌اکسیدکربن در کشورهای مختلف جهان است. در انجام محاسبات از نرم افزار Stata11 بهره گرفته شد، داده‌ها تابلویی و مربوط به 77 کشور طی سال‌های 2010-1980 است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که آلودگی محیط زیست و به طور خاص انتشار Co2، در هر چهار گروه از کشورهای تحت بررسی با آلودگی دوره قبل ارتباط مستقیم دارد، با درآمد سرانه رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد، با نسبت سرمایه به نیروی کار رابطه مستقیم و با مجذور آن رابطه عکس دارد و در نهایت با آزادسازی تجاری در گروه کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا اثر معکوس و در گروه کشورهای با درآمد کم و متوسط به پایین ارتباط مستقیم دارد.

کلمات کلیدی

, محیط زیست, آزادسازی تجارت, انتشار دی اکسید کربن, درآمد , داده های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045653,
author = {محمدی, حسین and حیدرزاده ریزی, سمانه},
title = {بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {1022-4211},
pages = {213--223},
numpages = {10},
keywords = {محیط زیست، آزادسازی تجارت، انتشار دی اکسید کربن، درآمد ، داده های تابلویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان
%A محمدی, حسین
%A حیدرزاده ریزی, سمانه
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ 1022-4211
%D 2014

[Download]