همایش گیاهان دارویی , 2014-04-28

عنوان : ( بررسی تاثیر قارچ میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله(L.Trigonella foenum-graecum)در شرایط تنش خشکی )

نویسندگان: سیمین ایران خواه , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قارچ های میکوریز آرباسکولار VAM) ) از مهم ترین قارچ های همزیست با ریشه ی گیاهان می باشند. برقراری رابطه ی همزیستی بین گیاه و قارچ های میکوریز اغلب باعث ایجاد تغییرات مورفولوژیکی در گیاه می شود. گیاه کربن مورد نیاز قارچ AM را تامین و قارچ عمدتا فسفر مورد نیاز گیاه را فراهم می کند و لذا ایجاد رابطه ی میکوریزایی منجر به افزایش رشد می شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر همزیستی قارچ های میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه شنبلیله در شرایط تنش خشکی می باشد.روش تحقیق:آزمایش در قالب کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. تیمار های آزمایش شامل دو گونه ی قارچ Glomus mosseae و Glomus intraradices وتیمار شاهد بدون میکروارگانیسم در دو سطح رطوبت 80درصد و 40 درصد ظرفیت زراعی انجام شد. تنظیم رطوبت خاک بر اساس درصد رطوبت جرمی محاسبه و کسری آب موجود تا سطح رطوبت مورد نظر پس از محاسبه تعیین و در اختیار گیاه قرار گرفت. نتایج آزمایش: نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که برقراری رابطه ی همزیستی با هر دو گونه ی قارچ میکوریز آرباسکولار باعث افزایش صفات مورفولوژیکی و فیریولوژیکی گیاه شنبلیله شامل ارتفاع گیاه، میزان آب نسبی برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه و هم چنین افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد می شود. هم چنین آزمایشات انجام شده بر روی ریشه نشان می دهد که قارچ Glomus intraradices بیشترین درصد کلونیزاسیون را با گیاه شنبلیله ایجاد می نماید.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: تنش خشکی, قارچ میکوریز آرباسکولار, گیاه شنبلیله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045662,
author = {ایران خواه, سیمین and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تاثیر قارچ میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله(L.Trigonella foenum-graecum)در شرایط تنش خشکی},
booktitle = {همایش گیاهان دارویی},
year = {2014},
location = {امل, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: تنش خشکی، قارچ میکوریز آرباسکولار، گیاه شنبلیله},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر قارچ میکوریز آرباسکولار Glomus mosseae و Glomus intraradices بر صفات فیزیولوژی و مورفولوژی گیاه شنبلیله(L.Trigonella foenum-graecum)در شرایط تنش خشکی
%A ایران خواه, سیمین
%A گنجعلی, علی
%J همایش گیاهان دارویی
%D 2014

[Download]