هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2015-02-17

عنوان : ( تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی )

نویسندگان: زهرا غفاریان سخن ور , رضوان حسین قلی زاده , محسن نوغانی دخت بهمنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این نوشتار ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت جریان های دانشی در سازمان می باشد. برای دست یابی به این هدف با رویکردی جامعه شناختی، ضمن تصریح نسبت میان مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی به تعریف مفاهیم تشکیل دهنده این پیوند نظیر شبکه دانشی و جریان دانشی پرداخته می شود. رویکرد ناظر به این نسبت ها و پیوند ها، رویکرد شبکه ای است. لذا، در ادامه تحلیل شبکه اجتماعی به مثابه یک تکنیک موثر برای توصیف، تحلیل و تبیین جریان های دانشی معطوف به اشتراک و انتقال دانش سازمان مورد بحث قرار می گیرد. با استناد به شواهد پژوهشی، روش تحلیل شبکه اجتماعی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای تجزیه و تحلیل جریان های دانشی درون شبکه های سازمانی می تواند به شمار آید. دستیابی به این امر از طریق به تصویر کشیدن روابط ساختاری درون شبکه ها و جریان های دانشی موجود در آن با تکیه بر شاخص های معرف آن ممکن خواهد بود. بنابراین هدف اصلی این مقاله معطوف به ارائه یک چهارچوب مفهومی راهنما در شناسایی جریان های دانشی درون شبکه های دانشی و تحلیل شاخص های آن به منظور ارائه سازوکار های موثر مدیریت دانش در سازمان می باشد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, سرمایه اجتماعی , شبکه دانش, جریان دانش, تحلیل شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045682,
author = {غفاریان سخن ور, زهرا and حسین قلی زاده, رضوان and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی ، شبکه دانش، جریان دانش، تحلیل شبکه اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل شبکه اجتماعی: یک تکنیک موثر برای مدیریت جریان های دانشی
%A غفاریان سخن ور, زهرا
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
%D 2015

[Download]