اقتصاد کشاورزی, دوره (6), شماره (2), سال (2012-9) , صفحات (189-204)

عنوان : ( تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل )

نویسندگان: علیرضا گرشاسبی , کاظم یاوری , رضا نجارزاده , مسعود همایونی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محصول گندم در ایران با داشتن 52.2 % از سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، مهم ترین غله ی تولیدی در کشور است، و همواره در زمره ی کالاهای حساس زیربخش کشاورزی ایران بوده است . سطح زیرکشت گندم مهم ترین مولفه در واکنش عرضه کنندگان به تغییرات قیمتی آن است. از این رو، هرگونه تغییر در آن تغییر در عرضه ی گندم را در پی دارد، که تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. این پژوهش با بهره گیری از مدل پایه یی نرلا و با داده های پنل و بهره گیری از روش انتظارات تطبیقی به بررسی عوامل قیمتی و غیرقیمتی موثر بر سطح زیرکشت گندم در استان های ایران پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که سطح زیرکشت با یک وقفه مهم ترین عامل موثر بر سطح زیرکشت است. سیاست حمایت قیمتی دولت در بخش گندم نیز به تنهایی بر سطح زیرکشت این محصول اثرگذار نیست، چرا که از یک سو هم سویی کمی میان این دو متغیر وجود دارد، و از سوی دیگر به اندازه ی زیادی به سیاست حمایتی دولت در بخش محصولات جای گزین هم چون جو وابسته است.

کلمات کلیدی

, گندم, انتظارات تطبیقی, سطح زیرکشت و داده های پنل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045687,
author = {علیرضا گرشاسبی and کاظم یاوری and رضا نجارزاده and همایونی فر, مسعود},
title = {تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2012},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5524},
pages = {189--204},
numpages = {15},
keywords = {گندم، انتظارات تطبیقی، سطح زیرکشت و داده های پنل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر عوامل قیمتی و غیر قیمتی بر سطح زیر کشت گندم در استان های کشور با به کارگیری داده های پنل
%A علیرضا گرشاسبی
%A کاظم یاوری
%A رضا نجارزاده
%A همایونی فر, مسعود
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2012

[Download]