مشکوه, دوره (1), شماره (124), سال (2014-11) , صفحات (60-73)

عنوان : ( معنای صدیقین و مراد از آنان در قران کریم )

نویسندگان: زکیّه زارع باقی آبادی , عباس اسمعیلی زاده , حسن نقی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورود به عرصه دقیق واکاوی دقیق معانی واژگان از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا گاه ممکن است یک واژه علاوه بر معنای ظاهری خود، مفاهیم عمیقی را افاده کند. در این جهت بررسی معانی دقیق واژگان و نیز اصطلاحات قرانی از طریق تامل در برداشتهای قرآنی می تواند راهگشای مطالعات بعدی باشد. واژه صدیق یکی از واژه های به کار رفته در زبان عربی و آیات قران کریم است که هم در خصوص معنای ان میان اهل لغت اختلاف نظر مشاهده می شود و هم در تعریف قرانی آن با آنچه لغت دانان مطرح کرده اند تفاوتهایی به چشم می خورد. این نوشتار پس از تبیین دیدگاه لغت دانان درباره معنای صدیق و نیز دیدگاه مفسران کوشیده است مقصود قرآنی واژه را با تدبر در آیات در آیات مربوطه روشن نموده به این وسیله از مراد خداوند در مورد مقام صدیصین پرده بردارد. دستاورد بحث این است که مقام صدیقین مقامی غیر اکتسابی اما مترتب بر مقدمات و زمینه های اکتسابی و برخوردار از موهبت و نعمت ویژه الهی است.

کلمات کلیدی

, صدیق در قرآن, صادقین, ولایت و معرفت, منعم علیهم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045690,
author = {زارع باقی آبادی, زکیّه and اسمعیلی زاده, عباس and نقی زاده, حسن},
title = {معنای صدیقین و مراد از آنان در قران کریم},
journal = {مشکوه},
year = {2014},
volume = {1},
number = {124},
month = {November},
issn = {1683-8033},
pages = {60--73},
numpages = {13},
keywords = {صدیق در قرآن، صادقین، ولایت و معرفت، منعم علیهم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنای صدیقین و مراد از آنان در قران کریم
%A زارع باقی آبادی, زکیّه
%A اسمعیلی زاده, عباس
%A نقی زاده, حسن
%J مشکوه
%@ 1683-8033
%D 2014

[Download]