دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی , 2013-09-11

عنوان : ( بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان) )

نویسندگان: مرتضی رزم آرا فرزقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده کیفیت شیمیایی آب رودخانه ها متأثر از عوامل طبیعی و مصنوعی است که از مهم‌ترین عوامل طبیعی که بر کیفیت این منابع تأثیرگذار است می توان به نوع لیتولوژی موجود در حوضه آبریز رودخانه ها اشاره کرد. منطقه موردمطالعه بخشی از تشکیلات رسوبی و آذرین جنوب شهرستان رودبار می باشد. نمونه‌برداری از 20 نمونه آب مخزن سد منجیل صورت گرفت. پارامتر های فیزیکی و شیمیایی منابع آبی نشان می دهد که غلظت کاتیون های Na+، Ca2+ و آنیون هایCl- ،-SO42 در منابع آب منطقه بیشتر از حد مجاز WHO است. میانگین تغییرات غلظت TDS، ECو pH به ترتیب(μs/cm) 1601 و (mg/l) 1008 و 7.54 می باشد. مطالعه بر لیتولوژی غالب منطقه نشان داد به دلیل غنی بودن تشکیلات منطقه از رسوبات تبخیری و مارنی عامل ورود یون های Na + و Cl- به منابع آب‌شده و باعث شده 17نمونه از 20 نمونه دارای تیپ رخساره ای کلرو سدیک ((Na-Cl شوند. با ترسیم نمودار گیبس و نمودار نسبت یونی Ca2+/Mg2+ در مقابل Na+/Ca2+ مشخص شد، عمده فرآیند غالب در منطقه، فرآیند تبخیر و ایجاد کانی های تبخیری و همچنین هوازدگی کانی های فراوان موجود در مجموعه سنگ های منطقه و برهمکنش آب‌وخاک می باشد، همچنین سنگ های سیلیکاتی در منطقه موردمطالعه بیشترین تأثیر را در شیمی منابع آب منطقه دارند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: کیفیت شیمیایی آب, رودخانه سفیدرود, برهمکنش شیمیایی آب و سنگ, رخساره¬ای کلرو سدیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045693,
author = {رزم آرا فرزقی, مرتضی},
title = {بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان)},
booktitle = {دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: کیفیت شیمیایی آب، رودخانه سفیدرود، برهمکنش شیمیایی آب و سنگ، رخساره¬ای کلرو سدیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل مشارکت لیتولوژی حوضه آبریز سد منجیل و عناصر ژئوژنیک بر کیفیت آب رودخانه سفیدرود (استان گیلان)
%A رزم آرا فرزقی, مرتضی
%J دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
%D 2013

[Download]