مطالعات رفتار سازمانی, دوره (2), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (21-47)

عنوان : ( بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفی )

نویسندگان: سعید مرتضوی , علیرضا امینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با تأکید بر عملکرد نیروکار عاطفی به بررسی اثر توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر آن و نقش عوامل جمعیت شناختی سن و سابقه کاری آنها پرداخته است. بر این اساس تأثیر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفی سازمان و نقش تعدیل گری سن و سابقه کاری آنها بر این رابطه، سوال اصلی پژوهش حاضر است که جهت احصا یافته ها از روش تحلیلی پیمایشی و طرح مدل مفهومی با توجه به شش فرضیه در جامعه آماری کارکنان حوزه انتظامات دانشگاه فردوسی مشهد و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار داده است.در این مدل عملکرد نیروی کار عاطفی بر اساس دو بعد ناهماهنگی احساسی و تلاش عاطفی، و توانمندسازی روانشناختی بر اساس چهار بعد معناداری، شایستگی، خودتعیینی، و نفوذ مورد سنجش قرار گرفته است، نتایج حاکی از آن است که توانمند سازی روانشناختی بر ناهماهنگی احساسی و تلاش عاطفی نیروی کار عاطفی انتظامات دانشگاه تأثیر مثبت داشته، ضمن اینکه سن و سابقه کار آنها تأثیری بر شدت این روابط نمی گذارد

کلمات کلیدی

توانمندسازی روانشناختی؛ نیروی کار عاطفی؛ ناهماهنگی احساسی؛ تلاش عاطفی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045694,
author = {مرتضوی, سعید and امینی, علیرضا},
title = {بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفی},
journal = {مطالعات رفتار سازمانی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2322-1518},
pages = {21--47},
numpages = {26},
keywords = {توانمندسازی روانشناختی؛ نیروی کار عاطفی؛ ناهماهنگی احساسی؛ تلاش عاطفی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر عملکرد نیروی کار عاطفی
%A مرتضوی, سعید
%A امینی, علیرضا
%J مطالعات رفتار سازمانی
%@ 2322-1518
%D 2014

[Download]