نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار , 2015-02-05

عنوان : ( تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر بهبود ورزش بانوان شهر بجنورد )

نویسندگان: مریم کریم پور , زهرا سادات میرزازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی بانوان بجنورد می‌باشد. عوامل مورد بررسی شامل پنج دسته عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و مدیریتی است که از دیدگاه بانوان شهر بجنورد مورد ارزیابی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 180 نفر بوده است به دلیل کم بودن جامعه آماری نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد. نمونه آماری این شامل180 نفر بانوان شهر بجنورد که در مکان‌های مشخصی تحت نظر هیئت ورزش همگانی شهرستان به ورزش می‌پردازند، است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته، مشتمل بر 27 سؤال-8 سوال در مورد اثر ورزش بر ابعاد مختلف زندگی و 19 سوال در مورد عوامل مؤثر بر توسعه ورزش همگانی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد همه پنج عامل در توسعه ورزش بانوان مؤثر هستند. عوامل فرهنگی دارای بیشترین اثر و عوامل آموزشی کمترین اثر را در توسعه ورزش بانوان داشتند.

کلمات کلیدی

, ورزش همگانی, عوامل اقتصادی, عوامل اجتماعی, عوامل فرهنگی, عوامل مدیریتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045695,
author = {مریم کریم پور and میرزازاده, زهرا سادات},
title = {تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر بهبود ورزش بانوان شهر بجنورد},
booktitle = {نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورزش همگانی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل مدیریتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر برخی عوامل اجتماعی بر بهبود ورزش بانوان شهر بجنورد
%A مریم کریم پور
%A میرزازاده, زهرا سادات
%J نقش ورزش در نظام سلامت و توسعه پایدار
%D 2015

[Download]