مهندسی عمران مدرس, دوره (15), شماره (4), سال (2015-12) , صفحات (105-116)

عنوان : ( تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی )

نویسندگان: نوید یگانه , علی اخترپور , جعفر بلوری بزاز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهاری ها در سازه های ژئوتکنیکی مانند گودبرداریها نقش ویژه ای دارند. بطور کلی مقطع مهاری در خاک به پنج ناحیه عنصر مسلح کننده، دوغاب، مخلوط دوغاب و خاک اطراف، ناحیه برشی و محیط خاکی تقسیم بندی می شود . هدف اصلی این پژوهش تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک مهاری جهت مدلسازی عددی گودبرداری به روش مهارسازی با نرم افزار FLAC2Dمی باشد. اصولا تعیین قطر ناحیه تزریق چالش اساسی جهت برآورد نیروی مهاری است. قطر ناحیه تزریق شده طبق روش پیشنهادی این پژوهش بر اساس فشار تزریق، حجم دوغاب، پوکی و ضخامت ناحیه برشی تعیین میگردد. این قطر حدود 40 درصد نسبت به قطر حاصل از حفاری افزایش نشان میدهد. این در حالی است که در محیط سنگی قطر ناحیه تزریق برابر قطر حفاری است. سایر پارامترها با معادلسازی روابط محیط سنگی برای محیط خاکی تعیین شده اند. جهت اطمینان از صحت روابط و روش ارائه شده در این پژوهش اقدام به شبیه سازی آزمون کشش در نرم افزار FLAC شده و با استفاده از نتایج کشش مهار در یک پروژه گودبرداری راست آزمایی صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ظرفیت باربری نهایی مهاری محاسبه شده از مدل عددی اختلاف قابل قبولی با رابطه پیشنهادی محققین دارد. همچنین اختلاف تغییرمکان حاصل از شبیه سازی عددی و نتایج کشش مهار در اجرا نیز ناچیز میباشد. بنابراین می توان از این شیوه در مدل سازی های عددی گودبرداری با سیستم مهاری در محیط های خاکی با دقت بالا بهره جست.

کلمات کلیدی

, گودبرداری, مدلسازی عددی, اندرکنش خاک-مهاری, روش تفاضلات محدود, نرم افزارFlac2D
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045700,
author = {یگانه, نوید and اخترپور, علی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی},
journal = {مهندسی عمران مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {4},
month = {December},
issn = {2476-6763},
pages = {105--116},
numpages = {11},
keywords = {گودبرداری، مدلسازی عددی، اندرکنش خاک-مهاری، روش تفاضلات محدود، نرم افزارFlac2D},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین پارامترهای اندرکنشی خاک -مهاری جهت مدلسازی عددی بر اساس داده های میدانی
%A یگانه, نوید
%A اخترپور, علی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J مهندسی عمران مدرس
%@ 2476-6763
%D 2015

[Download]