تحقیقات آفات گیاهی, دوره (4), شماره (3), سال (2015-2) , صفحات (15-24)

عنوان : ( بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD )

نویسندگان: سمانه بامهربرابادی , محمود محمدی شریف , علیرضا هادیزاده , جواد کریمی برنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد موفقیت آمیز عوامل کنترل بیولوژیک و استقرار مناسب جمعیت های آن ها در مناطق مختلف نیازمند آگاهی از جنبه های مختلف زیستی این گونه ها است. کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri موثرترین دشمن طبیعی شپشک های آردآلود در باغ‌های مرکبات و چایکاری های استان مازندران است. هدف این تحقیق توصیف تنوع ژنتیکی این گونه با استفاده از نشانگر RAPD در هشت جمعیت طبیعی و دو جمعیت پرورش تجارتی آن بود. در آزمایش‌ها از 22 آغازگر ده نوکلئوتیدی RAPDاستفاده شد. پس از بهینه سازی شرایط واکنش PCR (دمای اتصال °C 38 بمدت یک دقیقه) و انجام آزمایش ها روی تمام جمعیت ها، محصولات با استفاده از ژل آگارز دو درصد الکتروفورز شدند. این آغازگرها در مجموع 434 نوار قابل امتیازدهی تولید کردند که 334 نوار (9/76 درصد) چند شکلی نشان دادند. شباهت ژنتیکی میان جمعیت ها از 48/0 (جمعیت های تنکابن و فریدونکنار) تا 78/0 (جمعیت های چالوس و اینسکتاریوم بهشهر) متغیر بود. در نتیجه گروه بندی جمعیت‌ها با روش UPGMA و با استفاده از نرم افزار NTSYS-PC، جمعیت های مورد بررسی در دو گروه دسته بندی شدند. در گروه اول جمعیت های بابلسر، رامسر، ساری، تنکابن، چالوس و نمونه‌ی انسکتاریوم بهشهر قرار داشته و گروه دوم شامل جمعیت های جمع آوری شده از شهرهای قائمشهر، سوادکوه و فریدون کنار به همراه نمونه‌ی انسکتاریوم بابل بود. بر مبنای ضریب تفکیک دندروگرام حاصل، جمعیت های مورد مطالعه تمایز متوسطی داشتند.

کلمات کلیدی

, ساختار ژنتیکی, نشانگرهای مولکولی, کنترل زیستی, استان مازندران RAPD, Mazandaran, Genetic
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045705,
author = {بامهربرابادی, سمانه and محمود محمدی شریف and علیرضا هادیزاده and کریمی برنگ, جواد},
title = {بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD},
journal = {تحقیقات آفات گیاهی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {3},
month = {February},
issn = {2322-2366},
pages = {15--24},
numpages = {9},
keywords = {ساختار ژنتیکی، نشانگرهای مولکولی، کنترل زیستی، استان مازندران RAPD; Mazandaran; Genetic diversity},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) در استان مازندران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
%A بامهربرابادی, سمانه
%A محمود محمدی شریف
%A علیرضا هادیزاده
%A کریمی برنگ, جواد
%J تحقیقات آفات گیاهی
%@ 2322-2366
%D 2015

[Download]