پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (189-196)

عنوان : ( اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتی )

نویسندگان: سمیرا حسن پورباشی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش اثرات جایگزینی سنگ آهک با پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر قابل دسترس جیره بر شاخص های تولیدی، درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم خون جوجه های گوشتی بررسی شد. به این منظور 384 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه از سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل 2×4 با 8 تیمار و 4 تکرار 12 قطعه ای مورد استفاده قرار گرفت. جوجه ها با جیره های حاوی چهار سطح جایگزینی پس مانده کلسیم دار بجای سنگ آهک و دو سطح فسفر قابل دسترس در دوره 1 تا 42 روزگی تغذیه شدند. درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی و فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در سن 21 روزگی و وزن نسبی اجزای لاشه در 42 روزگی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که میانگین وزن بدن و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر منبع کلسیمی و سطح فسفر جیره قرار نگرفت. مصرف خوراک در دوره آغازین تحت تأثیر پس مانده کلسیمی قرار گرفت؛ بطوریکه میزان مصرف خوراک در سطح جایگزینی ٣/٣٣٪ پس مانده کلسیمی بیشتر از دیگر سطوح بود. ضریب تبدیل غذایی جوجه‌های تغذیه شده با ١٠٠٪ فسفر توصیه شده بطور معنی‌داری بیش از آنهایی بود که با جیره 80 درصد تغذیه شده بودند. درصد خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی، فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز و وزن نسبی اجزای لاشه تحت تأثیر نوع منبع کلسیمی و سطح فسفر جیره قرار نگرفتند. با توجه به نتایج این آزمایش به نظر م یرسد که پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق را می توان در تغذیه جوجه های گوشتی مورد استفاده قرار داد.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, آنزیم آلکالین فسفاتاز, پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد, فسفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045710,
author = {حسن پورباشی, سمیرا and گلیان, ابوالقاسم and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2014},
volume = {6},
number = {3},
month = {November},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {189--196},
numpages = {7},
keywords = {جوجه گوشتی، آنزیم آلکالین فسفاتاز، پس مانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد، فسفر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پسمانده کلسیم دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه های گوشتی
%A حسن پورباشی, سمیرا
%A گلیان, ابوالقاسم
%A حسن آبادی, احمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2014

[Download]