مشهد پژوهی, دوره (6), شماره (8), سال (2014-8) , صفحات (37-60)

عنوان : ( معرفی مدل مناسب انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده به شهرداری ها )

نویسندگان: وحید حسنی هنزائی , شمس الدین ناظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی و معرفی مدل مناسب انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده به شهرداری ها اختصاص دارد.

کلمات کلیدی

, اکتساب فناوری, روش انتقال فناوری, نانو تکنولوژی, فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045712,
author = {حسنی هنزائی, وحید and ناظمی, شمس الدین},
title = {معرفی مدل مناسب انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده به شهرداری ها},
journal = {مشهد پژوهی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {8},
month = {August},
issn = {2008-5826},
pages = {37--60},
numpages = {23},
keywords = {اکتساب فناوری، روش انتقال فناوری، نانو تکنولوژی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معرفی مدل مناسب انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده به شهرداری ها
%A حسنی هنزائی, وحید
%A ناظمی, شمس الدین
%J مشهد پژوهی
%@ 2008-5826
%D 2014

[Download]