شنوایی شناسی- Audiology, دوره (23), شماره (5), سال (2014-12) , صفحات (52-59)

عنوان : ( تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک )

نویسندگان: سحر محمداسماعیل زاده , شهلا شریفی , سید محسن اصغری نکاح , حمید طیرانی نیک نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: رشد و ارتقای سطح مهارت های دستوری کودکان کم شنوای کاربر سمعک مستلزم به کارگیری برنامه های آموزشی و توانبخشی مناسب است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازی های زبان شناختی بر رشد مهارت های دستوری کودکان کم شنوای استفاده کننده از سمعک انجام شد. روش بررسی: ده کودک کم شنوای پنج تا هفت ساله که همگی از سمعک استفاده می کردند به صورت تصادفی به دو گروه پنج نفره شاهد و مورد تقسیم شدند. پژوهش از نوع مداخله ای، به صورت پیش آزمون ـ پس آزمون انجام شد و مداخله در ۱۲ جلسه با استفاده از بازی های زبان شناختی اجرا شد. به منظور بررسی میزان هوش این کودکان از آزمون هوش Raven و برای بررسی میزان مهارت های دستوری این کودکان در پیش و پس از مداخله از آزمون رشد زبان ـ۳ استفاده شد. یافته ها: با مقایسه میانگین مهارت های نحوی در گروه شاهد و مورد مشخص شد تفاوت میانگین گروهی که بازی های زبان شناختی را دریافت کرده اند در مهارت های نحوی(p=۰/۰۰۱) و در هر سه خرده مهارت درک دستوری(p=۰/۰۱۳)، تقلید جمله(p=۰/۰۰۶) و تکمیل دستوری(p<۰/۰۰۱) به لحاظ آماری معنی دار است. به این معنی که آموزش بازی های زبان شناختی بر بهبود مهارت های نحوی و در خرده مهارت های درک دستوری، تقلید جمله و تکمیل دستوری کودکان کم شنوا که مداخله را دریافت کرده بودند، اثربخش بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش مهارت های دستوری به روش بازی درمانی با رویکرد بازی های زبان شناختی می تواند مشکلات نحوی شامل درک و فهم جملات و ساختارهای نحوی و همچنین فهمیدن و به کارگیری اشکال تکواژشناختی را در کودکان کم شنوای کاربر سمعک بهبود بخشد.

کلمات کلیدی

, بازی های زبان شناختی, مهارت های دستوری, کودکان کم شنوای کاربر سمعک, آزمون رشد زبان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045723,
author = {محمداسماعیل زاده, سحر and شریفی, شهلا and اصغری نکاح, سید محسن and طیرانی نیک نژاد, حمید},
title = {تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک},
journal = {شنوایی شناسی- Audiology},
year = {2014},
volume = {23},
number = {5},
month = {December},
issn = {1735-1936},
pages = {52--59},
numpages = {7},
keywords = {بازی های زبان شناختی، مهارت های دستوری، کودکان کم شنوای کاربر سمعک، آزمون رشد زبان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بازی های زبان شناختی بر مهارت های نحوی کودکان کم شنوای کاربر سمعک
%A محمداسماعیل زاده, سحر
%A شریفی, شهلا
%A اصغری نکاح, سید محسن
%A طیرانی نیک نژاد, حمید
%J شنوایی شناسی- Audiology
%@ 1735-1936
%D 2014

[Download]