پژوهش های روابط بین الملل, شماره (12), سال (2014-4) , صفحات (59-99)

عنوان : ( منازعه هند و پاکستان پس از 1998 و مدیریت بحران قدرت‌های بزرگ )

نویسندگان: سید احمد فاطمی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله در پی بررسی نقش قدرت های بزرگ در مدیریت منازعه هند و پاکستان پس از 1998 می باشد. سؤال اصلی این است که چگونه قدرت های بزرگ در فرایند مدیریت منازعه هند و پاکستان طی سال های 2010-1998 ایفای نقش کرده اند. مفروض اصلی مقاله این است که قدرت های مزبور در مدیریت منازعه هند و پاکستان حضور داشته و به ایفای نقش پرداخته اند. در پاسخ به سؤال های بالا از الگوی «مدیریت قدرت های بزرگ» و تحلیل های «جفتی/ وراجفتی» به عنوان چارچوب نظری استفاده شده است. فرضیه اصلی این است که امریکا، روسیه و چین به عنوان سه قدرت بزرگ با استفاده از برتری محلی شان، احترام به حوزه های نفوذ یکدیگر و کنش مشترک در مدیریت منازعه هند و پاکستان نقش داشته اند. روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه بالا، پس رویدادی است و به طور مشخص سه بحران 1999، 2-2001 و 2008 به عنوان مطالعه موردی بررسی می شوند. در نهایت، بررسی سه بحران مذکور نشان می دهد که قدرت های بزرگ در بحران 1999 موفق شده اند که منازعه هند و پاکستان را مدیریت کنند اما در دو بحران دیگر توفیقی نداشته اند.

کلمات کلیدی

, قدرت های بزرگ, مدیریت منازعه, هند, پاکستان, رقابت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045727,
author = {فاطمی نژاد, سید احمد},
title = {منازعه هند و پاکستان پس از 1998 و مدیریت بحران قدرت‌های بزرگ},
journal = {پژوهش های روابط بین الملل},
year = {2014},
number = {12},
month = {April},
issn = {2251-8444},
pages = {59--99},
numpages = {40},
keywords = {قدرت های بزرگ، مدیریت منازعه، هند، پاکستان، رقابت جفتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T منازعه هند و پاکستان پس از 1998 و مدیریت بحران قدرت‌های بزرگ
%A فاطمی نژاد, سید احمد
%J پژوهش های روابط بین الملل
%@ 2251-8444
%D 2014

[Download]