دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (21), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (1163-1172)

عنوان : ( تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان )

نویسندگان: ناهید بیژه , علیرضا دل پسند , کیوان حجازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: تمرین هوازی می‌تواند در درمان سندرم تخمدان پلی کیستیک که یکی ازاختلالات شایع آندوکرینی درزنان است، اثرگذار باشد. گفتنی است شدت های متفاوت تمرین هوازی دردرمان این بیماری در هاله ای از ابهام قراردارد. هدف ازاین تحقیق، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی با شدت‌های متفاوت بر سطوح انسولین گلوکز ناشتا و مقاومت انسولینی موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان می‌باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه ی تجربی، تعدادچهل موش بالغ هشت هفته ای نژاد ویستار (گرم 22±185)پس ازالقای سندرم پلی کیستیک به چهار گروه کنترل سالم، کنترل پلی کیستیک، شدت کم و شدت متوسط تقسیم شدندو هشت هفته برنامه ی تمرین هوازی را با شدت 45% حداکثر اکسیژن مصرفی (معادل سرعت15 متر/دقیقه) و 65% حداکثراکسیژن مصرفی (معادل سرعت25 متر/دقیقه)، درمدت سه روز در هفته ودر دو وهله 35 دقیقه ای با 10 دقیقه استراحت مابین وهله ها انجام دادند. با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش16نتایج از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه ی بین گروه‌ها انجام وبرای آزمون فرضیه ها سطح معناداری 05/0>p درنظرگرفته شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه در هیچ گروهی تفاوت معناداری در مقادیر انسولین و گلوکز وجود ندارد. مقاومت انسولینی گروه شدت متوسط در مقایسه با گروه کنترل پلی کیستیک کاهش معنادار داشت(035/0=P)نتیجه گیری: براساس نتایج به دست آمده، به نظرمی رسد که تمرین هوازی با شدت متوسط همراه با کاهش مقاومت به انسولین می تواند به عنوان یک شیوه ی درمانی غیردارویی جهت بهبودی بیماران سندرم پلی کیستیک باشد.

کلمات کلیدی

, سندرم پلی کیستیک تخمدان, تمرین هوازی, مقاومت به انسولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045732,
author = {بیژه, ناهید and دل پسند, علیرضا and حجازی, کیوان},
title = {تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2015},
volume = {21},
number = {6},
month = {March},
issn = {1606-7487},
pages = {1163--1172},
numpages = {9},
keywords = {سندرم پلی کیستیک تخمدان، تمرین هوازی، مقاومت به انسولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شدت های متفاوت تمرین هوازی بر سطوح انسولین و مقاومت انسولین موش‌های ماده ی مبتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدان
%A بیژه, ناهید
%A دل پسند, علیرضا
%A حجازی, کیوان
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2015

[Download]