حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (277-284)

عنوان : ( نخستین بررسی ویروئید پوست پین های سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی )

نویسندگان: آرزو یازرلو , بهروز جعفرپور , مینا کوهی حبیبی , سعید طریقی , جان دبلیو رندلز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مخرب ترین بیماری های ویروئیدی در میان درختان میوه دانه دار بوده و ،(Apple scar skin viroid) ASSVd ، ویروئید پوست پینه ای سیب می تواند خسارات اقتصادی چشمگیری ایجاد نماید. علایم این بیماری شامل شکاف خوردگی، بدشکلی و خا لدار شدن میوه در باغات سیب و گلابی دراز برگ های درختان با استفاده از روش به دام اندازی RNA استان خراسان رضوی مشاهده گردید. نمونه برداری از باغات سیب و گلابی صورت گرفته و در نمونه های حاصل از این باغات شناسایی شد . محصول RT-PCR پس از انجام آزمون ASSVd . استخراج گردید (Silica capture method) سلیکا همسانه سازی شده و پلاسمید نوترکیب حاصل توالی یابی شد . پس از انجام آنالیزهای pGEM®-T Easy خالص گردیده و با استفاده از ناقل PCR 329 نوکلئوتید داشتند ثبت گردید. این جدایه ها طولی بین 334 (NCBI) لازم، 12 جدایه جدید این ویروئید از میزبان های سیب و گلابی در بانک ژن نشان داد که جدایه های ایرانی از سایر جدایه های این ویروئید مشخص بوده و در گروه neighbor joining آنالیز فیلوژنتیکی با استفاده از روش مورد ASSVd جداگانه ای قرار گرفتند. تنوع ژنتیکی از طریق نشان دادن جایگاه های جهش جدایه های ایرانی بر روی ساختار ثانویه مولکول مرجع بررسی قرار گرفت. این مطالعه اولین گزارش از شناسایی و بررسی صفات ویروئید پوست پینه ای سیب در ایران می باشد.

کلمات کلیدی

, ساختار ثانویه, همسانه سازی, آنالیز فیلوژنتیکی , ASSVd
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045738,
author = {یازرلو, آرزو and جعفرپور, بهروز and مینا کوهی حبیبی and طریقی, سعید and جان دبلیو رندلز},
title = {نخستین بررسی ویروئید پوست پین های سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4749},
pages = {277--284},
numpages = {7},
keywords = {ساختار ثانویه، همسانه سازی، آنالیز فیلوژنتیکی ،ASSVd},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نخستین بررسی ویروئید پوست پین های سیب در میزبان های سیب و گلابی در ایران و تعیین میزان تنوع ژنتیکی جدایه های ایرانی
%A یازرلو, آرزو
%A جعفرپور, بهروز
%A مینا کوهی حبیبی
%A طریقی, سعید
%A جان دبلیو رندلز
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2014

[Download]