علوم باغبانی ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (245-255)

عنوان : ( مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهایی )

نویسندگان: قاسم اسماعیلی , مجید عزیزی ارانی , حسین آروئی , لیلا سمیعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزانگبین (Astragalus adscendens) متعلق به جنس گونه ها و یکی از گونه های پر اهمیت ایران از نظر ارزش دارویی، جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی است. به‌ دلیل قدرت تکثیر کم این گیاه از طریق بذر و قلمه، امکان کشت درون شیشه‌ای این گیاه مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر سه نوع سیتوکینین مختلف ( BAP، KIN و Ze) با غلظتهای 5/0، 1، 2 و mg/l 4 در ترکیب با0 و mg/l 5/0 NAA بر پرآوری جوانه انتهایی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. شاخساره‌‌ها به محیط کشت ریشه‌زایی حاوی IBA و NAA با غلظتهای 0، 3/0، 6/0 و mg/l 9/0 از هر کدام منتقل شدند. نتایج نشان داد تاثیر کاربرد سیتوکینین‌های مختلف و غلظتهای استفاده شده از هر کدام و همچنین کاربرد NAA در میزان شاخساره تولید شده، تعداد برگ و طول شاخساره‌ها معنی‌دار بود. بیشترین شاخه‌زایی (5/8 شاخساره در هر ریزنمونه) به همراه تعداد برگ مناسب (4/22 برگ در هر شاخساره) در محیط کشت MS حاوی mg/l 4BAP حاصل شد. همچنین بیشترین مقدار ریشه‌زایی در محیط کشت MS حاوی mg/l 3/0 از هورمون NAA بدست آمد (100 %). بیش از 40 درصد گیاهچه‌های تولید شده در گلدان حاوی مخلوط خاک، پیت و پرلیت (1:1:1) سازگار شدند.

کلمات کلیدی

, پرآوری, ریشه‌زایی, کشت بافت, گون‌گزی, مان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045739,
author = {اسماعیلی, قاسم and عزیزی ارانی, مجید and آروئی, حسین and سمیعی, لیلا},
title = {مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهایی},
journal = {علوم باغبانی ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-482X},
pages = {245--255},
numpages = {10},
keywords = {پرآوری، ریشه‌زایی، کشت بافت، گون‌گزی، مان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهایی
%A اسماعیلی, قاسم
%A عزیزی ارانی, مجید
%A آروئی, حسین
%A سمیعی, لیلا
%J علوم باغبانی ایران
%@ 2008-482X
%D 2016

[Download]