همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی , 2015-06-21

عنوان : ( ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه( )

نویسندگان: خالد انصاری , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمین لرزه یکی از مخرب ترین بلایای طبیعی است، که همواره جوامع انسانی را از لحاظ مالی و جانی تهدید می کند. افزایش مقاومت زمین و سازه ها در برابر نیروی زلزله ی احتمالی، اساس پیشگیری فاجعه ی زلزله است. وقوع خسارات زلزله بستگی به قدرت، دوره تناوب و مدت زمان حرکات لرزه ای دارد. بدون شک این پارامتر ها به خود زلزله وابسته اند، اما شدیدا تحت تاثیر خصوصیات پاسخ لرزه ای خاک سطحی و سازه ها هستند. یک بخش قابل توجهی از خسارات مشاهده شده در زمین لرزه های ویرانگر در سراسر دنیا مربوط به تقویت امواج لرزه ای به علت اثرات ساختگاهی محلی است. میزان تقویت امواج لرزه ای به فاکتور هایی از قبیل، ضخامت لایه های رسوبی، میزان تراکم، و فاکتور سن زمین شناسی بستگی دارد. بنابراین نقاط ضعف می تواند با مطالعه ی مشخصات لرزه ای خاک سطحی و سازه ها بدست آید. از میان روش های تجربی، نسبت طیفی) H/V ( ارتعاشات محیطی یکی از معمول ترین آنها می باشد، به ویژه برای مناطق شهری و صنعتی که امکان استفاده از روش های ژئوفیزیکی و جود ندارد. میکروترمور ساده ترین و ارزان ترین روش برای تشخیص خصوصیات دینامیکی خاک بدون اثرات مخرب است. این روش همچنین روش ناکامورا نیز نامیده می شود. در این مطالعه اثرات ساختگاهی منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا طی یک عملیات صحرایی داده های میکروترمور برداشت گردید، سپس با استفاده از روش نسبت طیفی) H/V ( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، و در نهایت نقشه ی فرکانس غالب و نقشه ی تقویت ساختگاه با استفاده از میکروترمور تهیه شد.

کلمات کلیدی

, اثرات ساختگاه, میکروترمور, نسبت طیفی) H/V (, عسلویه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045742,
author = {انصاری, خالد and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد},
title = {ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه(},
booktitle = {همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی},
year = {2015},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {اثرات ساختگاه، میکروترمور، نسبت طیفی) H/V (، عسلویه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ی ویژه ی اقتصادی انرژی پارس)عسلویه(
%A انصاری, خالد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%J همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات منابع زیرزمینی
%D 2015

[Download]