سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2014-01-28

عنوان : ( ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت )

نویسندگان: سمیه السادات حسینی , عیسی اسفندیارپور , علیرضا کریمی کارویه , محمد هادی فرپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ارتباط شاخصهاط مختلف رنگ با اکسیدهای آهن در ارتباط با میزان تکامل خاک های واقع در برش طولی کرمان تا بافت بود. در اطن مسیر تعداد 8 خاکرخ در واحدهای ژئومورفیک مطالعه شد. شکل های آهن با عصاره گیرهای سیترا-بی کربنات- دی تیونات اندازه گیری شد. شاخص های رنگ بانتلی-وستین، هارست، درجه قرمزی و رابیفیکاسیون خاک ها تعیین شد. شاخص هارست بیشترین همبستگی را با میزان آهن متبلور داشت.

کلمات کلیدی

, شاخص رنگ خاک, تکامل خاک, اکسیدهای آهن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045753,
author = {سمیه السادات حسینی and عیسی اسفندیارپور and کریمی کارویه, علیرضا and محمد هادی فرپور},
title = {ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت},
booktitle = {سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2014},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شاخص رنگ خاک، تکامل خاک، اکسیدهای آهن آزاد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط شاخص های تکاملی رنگ خاکبا اکسیدهای آهن آزاد در برش اقلیمی کرمان بافت
%A سمیه السادات حسینی
%A عیسی اسفندیارپور
%A کریمی کارویه, علیرضا
%A محمد هادی فرپور
%J سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2014

[Download]