پژوهش های خاک, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (459-468)

عنوان : ( تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستان )

نویسندگان: صدیقه ملکی بیلندی , فرهاد خرمالی , علیرضا کریمی کارویه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود تغییرات مکانی در خصوصیات خاک امری طبیعی می‌باشد و شناخت این تغییرات به‌ویژه در اراضی کشاورزی جهت برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت امری اجتناب ناپذیر است. مدیریت صحیح عملیات کشاورزی و حفظ مواد آلی خاک، از جمل عوامل مهم در کشاورزی پایدار می‌باشند. این تحقیق برای تخمین مکانی کربن آلی خاک با استفاده از شاخص‌هاط توپوگرافی و روش‌های کریجینگ، کوکریجینگ و وزن‌دهی معکوس (IDW) در بخشی از اراضی شیب‌دار لسی منطقه توشن استان گلستان صورت گرفت. به‌منظور انجام این مطالعه، 135 نمونه به‌روش سیستماتیک تصادفی از عمق 20-0 سانتی‌متری برداشت شد. نتایج نشان داد که کوکریجینگ معمولی با شاخص خیسی (TWI) به‌عنوان متغیر کمکی با کمترطن مقدار خطا نسبت به دو روش کریجینگ و روش وزن‌دهی معکوس فاصله، برآورد دقیق‌تری از کربن آلی خاک ارائه داد که دلیل آن همبستگی مکانی بالای کربن آلی خاک با متغیر TWI می‌باشد. نقشه درون‌یابی شده کربن آلی کل موقعیت شیب نشان داد که با افزایش ارتفاع و درجه شیب، مقدار کربن آلی خاک کم شده است. نسبت همبستگی مکانی کربن آلی برای موقعیت‌های مختف شیب متفاوت بود که این الگوها به ساختار توپوگرافی وابسته بودند.

کلمات کلیدی

, شاخص خیسی, کریجینگ, کربن الی خاک, وزن دهی معکوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045755,
author = {صدیقه ملکی بیلندی and فرهاد خرمالی and کریمی کارویه, علیرضا},
title = {تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستان},
journal = {پژوهش های خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {August},
issn = {2228-7124},
pages = {459--468},
numpages = {9},
keywords = {شاخص خیسی، کریجینگ، کربن الی خاک، وزن دهی معکوس فاصله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه خاک با استفاده از خصوصیات توپوگرافی و زمین آمار در بخشی از منطقه توشن، استان گلستان
%A صدیقه ملکی بیلندی
%A فرهاد خرمالی
%A کریمی کارویه, علیرضا
%J پژوهش های خاک
%@ 2228-7124
%D 2014

[Download]