علوم و فنون کشت های گلخانه ای, دوره (5), شماره (20), سال (2015-2) , صفحات (31-39)

عنوان : ( تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه )

نویسندگان: ناهید زمردی خشتی , محمود شور , علی تهرانی فر , مرتضی گلدانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غنی سازی دی‌اکسید کربن در گلخانه‌ها می‌تواند به عنوان راهکاری برای کاهش زمان تولید، افزایش رشد و همچنین افزایش کیفیت گیاه باشد. به منظور ارزیابی اثرات غلظت‌های مختلف دی‌اکسید کربن بر برخی صفات رشدی دوگونه فیکوس زینتی شامل Ficus benjamina و Ficus elastica، یک آزمایش اسپلیت پلات بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل دوگونه فیکوس زینتی و سه غلظت دی‌اکسید کربن (380 (شاهد)، 700 و 1050 پی پی‌ام) بودند. نتایج نشان داد با افزایش غلظت دی‌اکسید کربن از 380 به 1050 پی پی ام، تعداد برگ، سطح برگ، نسبت ریشه به اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی و ارتفاع گیاه در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. اثر متقابل بین گون ها و دی‌اکسید کربن بر روی هیچ یک از صفات معنی دار نشد. بنابر نتایج فوق افزایش غلظت دی‌اکسید کربن در بهبود صفات مورفوفیزیولوژیک دوگونه فیکوس زینتی موثر می باشد.

کلمات کلیدی

, ارتفاع ساقه, تعداد برگ , سطح برگ, وزن خشک اندام هوایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045759,
author = {زمردی خشتی, ناهید and شور, محمود and تهرانی فر, علی and گلدانی, مرتضی},
title = {تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه},
journal = {علوم و فنون کشت های گلخانه ای},
year = {2015},
volume = {5},
number = {20},
month = {February},
issn = {2008-9082},
pages = {31--39},
numpages = {8},
keywords = {ارتفاع ساقه، تعداد برگ ، سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دی‌اکسید کربن برصفات مورفوفیزیولوژیکی دو گونه فیکوس زینتی ( Ficus benjamina و ( Ficus elasticaدر شرایط گلخانه
%A زمردی خشتی, ناهید
%A شور, محمود
%A تهرانی فر, علی
%A گلدانی, مرتضی
%J علوم و فنون کشت های گلخانه ای
%@ 2008-9082
%D 2015

[Download]