همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2014-05-21

عنوان : ( بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن )

نویسندگان: مهدیه نیک روش , علیرضا کریمی , امیر لکزیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تشخیص منشأ و پراکندگی عناصر سنگین در خاک، به‌دلیل اثرات زیست‌محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین سرب، روی، مس، نیکل، کادمیوم و کروم در محدوده شهرک صنعتی سمنان بود. تعداد 93 نمونه مرکب از خاک سطحی از عمق صفر تا 10 سانتی متری منطقه مطالعاتی به وسعت 117 کیلومتر مربع جمع آوری گردید. از مواد مادری خاک‌ها نیز نمونه‌برداری صورت گرفت. عناصر توسط تیزاب سلطانی (Aqua regia) عصاره‌گیری و با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‌گیری شدند. به منظور تعیین منشأ فلزات سنگین از روش چند متغیره شامل تجزیه مؤلفه های اصلی (PCA ) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه مؤلفه های اصلی منجر به شناسایی دو مؤلفه شد؛ به طوری که این مؤلفه ها به ترتیب توانسته بودند 12/33 و 96/24 درصد از کل واریانس تأثیرگذار بر غلظت فلزات سنگین را توجیه کنند. با توجه به پراکنش امتیاز هر یک از مؤلفه ها در منطقه مورد مطالعه، احتمال می رود مؤلفه اول به عنوان منشأ فعالیت های انسانی، تغییرات عناصر سرب و روی و مؤلفه دوم به-عنوان منشأ فعالیت های زمین زاد، عناصر مس، نیکل، کادمیوم و کروم را در منطقه مورد بررسی کنترل کنند.

کلمات کلیدی

, آلودگی خاک, عناصر سنگین, شهرک صنعتی سمنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045762,
author = {نیک روش, مهدیه and کریمی, علیرضا and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن},
booktitle = {همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی خاک، عناصر سنگین، شهرک صنعتی سمنان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی منشأ برخی از عناصر سنگین با استفاده از آمار چند متغیره در محدوده شهرک صنعتی سمنان و اراضی اطراف آن
%A نیک روش, مهدیه
%A کریمی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2014

[Download]