تاکسونومی و بیوسیستماتیک, دوره (6), شماره (20), سال (2014-12) , صفحات (13-22)

عنوان : ( ارزیابی اعتبار آرایه شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران) )

نویسندگان: احمد محمودی , جمشید درویش , منصور علی آبادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برداشت های متفاوتی از مفهوم گونه وجود دارد که تأثیر مستقیمی بر معرفی گونه هها ی جانوری جدید و بازنگری گونه های ریختی موجود می گذارد. بر اساس بررسی های انجام شده تا کنون 51 گونه ریختی از طایفه Arvicolini)ول ها( شناسایی شده است. لیکن مطالعات مولکولی نشان می دهد که برخی از این ریخت گونه ها فاقد اعتبار آرایه شناختی هستند و برخی دیگر باید به چند گونه تقسیم شوند. در مطالعه حاضر، 10 گونه ریختی از جنس Microtus یکی از بزرگ ترین جنسهای این طایفه که در نیمکره شمالی انتشار دارند با استفاده از 823 توالی میتوکندریایی ژن سیتوکروم b (به طول 1140 جفت نوکلئوتید) بررسی شد . در این بررسی فواصل ژنتیکی درون گونه ای و بین گونه ای محاسبه شد و آنالیز تخمین هاپلوتیپ روی مجموعه داده ها انجام شد. درخت تبارزادی حاص از مطالعه هاپلوتیپ های مربوط به 38 گونه ریختی با استفاده از آنالیز بیژین نشان می دهد که 64 شبکه هاپلوتیپی درون این مجموعه داده وجود دارد که می تواند مؤید اعتبار برخی از ریخت گونه ها ی شناخته شده و همچنین وجود گونه های ناشناخته ای باشد که به رویکردی تلفیقی از مفهوم گونه کمک کند.

کلمات کلیدی

, طایفه ول ها (Arvicolini tribe) , گونه نهان, گونه ریختی, گونه ژنتیکی, هاپلوتیپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045767,
author = {محمودی, احمد and درویش, جمشید and علی آبادیان, منصور},
title = {ارزیابی اعتبار آرایه شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران)},
journal = {تاکسونومی و بیوسیستماتیک},
year = {2014},
volume = {6},
number = {20},
month = {December},
issn = {2008-8906},
pages = {13--22},
numpages = {9},
keywords = {طایفه ول ها (Arvicolini tribe) ، گونه نهان، گونه ریختی، گونه ژنتیکی، هاپلوتیپ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اعتبار آرایه شناختی کلادهای مولکولی طایفه Arvicolini (پستانداران)
%A محمودی, احمد
%A درویش, جمشید
%A علی آبادیان, منصور
%J تاکسونومی و بیوسیستماتیک
%@ 2008-8906
%D 2014

[Download]