همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری , 2014-10-15

عنوان : ( تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot )

نویسندگان: فاطمه بخشی شادمهری , سیدهادی زرقانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقاله: مناطق مرزی به دلیل ویژگیهای خاصی چون مجاورت بادومحیط داخلی وخارجی ترکیب قومی و مذهبی خاص وجود مبادلات وپیوندهای فضایی دوسوی مرزصدور بحران ازکشورهای مجاور و ... درمعرض آسیب ها و تهدیدات مختلفی است و ازاین رو تامین امنیت آنها ازدغدغه های مهم مسئولان به شمار می رود یکی ازمهمترین مولفه های موثردرتامین امنیت مرزها سکونتگاه های شهری و به ویژه روستایی حاشیه مرزاست براین اساس این پژوهش به دنبال بررسی و شناخت نقش و جایگاه روستاهای مرزی درتامین امنیت مناطق مرزی استان خراسان رضوی بااستفاده ازمدل swot می باشد برای حصول بدین مقصود بابهره گیری ازاین تکنیک اقدام به شناخت نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی و فرصتها و تهدیدها عوامل خارجی گردید و بااستفاده ازروش تخصیص نقطه ای و نیز طیف لیکرت به اولویت سنجی و رتبه بندی مجموعه عوامل داخلی و خارجی جهت اتخاذبهترین استراتژی SO,WO,ST,WT اقدام شد یافته های پژوهش نشان میدهد راهبردهایی مانند توسعه تعاونیهای تجاری درراستای تلفیق سرمایه های کوچک مرزنشینان فعال سازی بازارچه های مرزی توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی درمنطقه و اختصاص غرفه هایی دربازارچه های مرزی و ... نقش مهمی درتوسعه و برقراری امنیت روستاهای مرزی استان خراسان رضوی می باشد

کلمات کلیدی

, خراسان رضوی , سکونتگاههای مرزی , امنیت مرزی , مدل Swot
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045779,
author = {بخشی شادمهری, فاطمه and زرقانی, سیدهادی},
title = {تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot},
booktitle = {همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری},
year = {2014},
location = {اردبیل, ايران},
keywords = {خراسان رضوی ، سکونتگاههای مرزی ، امنیت مرزی ، مدل Swot},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل فرصت ها و چالشهای روستاهای مرزی در امنیت مرزهای استان خراسان رضوی با مدل swot
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%A زرقانی, سیدهادی
%J همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
%D 2014

[Download]