ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12

عنوان : ( ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , علی خوشاب , ریحانه علائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در قالب پرسشنامه پرداخته شده است. روش مورد مطالعه توصیفی تحلیلی و از تکنیکهای پرسشنامه، انجام گرفته است این مقاله درصدد است مهمترین مولفه - - ها و عاملهای تاثیرگذار بر سامانه اتوبوسهای تندرو را شناسایی و نقش این عاملها و مولفه ها را در آینده توسعه حمل ونقل عمومی با نگاه توسعه پایدار شناسایی کند. نتایج این تحقیق که در قالب آزمون تحلیل عاملی و رگرسون خطی انجام شد نشان میدهد که 7 عامل بر توسعه حمل و نقل عمومی تاثیر بیشتری داشته- اند عوامل اساسی مستخرج شامل کارایی محیطی، امنیت روانی، سرعت، مطلوبیت زیست محیطی، مطلوبیت دسترسی، کیفیت فیزیکی اتوبوس و راهنمای مسیر نامگذاری شداز میان این عوامل عامل کارایی محیطی) شاخص زیست محیطی( قابلیت بیشتری در پیشبینی توسعه پایدار اتوبوسهای تندرو ایفا میکند لازم است کمترین عامل تاثیر گذار نیز عامل مطلوبیت زیست محیطی بوده است میزان سطح معناداری تمام عاملها معنی دار است.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: اتوبوس های تندرو, توسعه پایدار, شهر مشهد, حمل و نقل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045800,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and خوشاب, علی and علائی, ریحانه},
title = {ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار},
booktitle = {ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: اتوبوس های تندرو، توسعه پایدار، شهر مشهد، حمل و نقل عمومی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد اتوبوسهای تندرو در شهر مشهد با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خوشاب, علی
%A علائی, ریحانه
%J ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2014

[Download]