ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2014-11-12

عنوان : ( تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , عیسی پیری , مهدی رضائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیفیت زندگی محصول شرایط و متغیرهای مختلفی است که همین عوامل در واقع عناصر تاثیرگذار در فضا مکان جغرافیایی است. بنابراین فضای شهری و کیفیت زندگی روابط متقابلی را با یکدیگر برقرار می – کنند. چنانچه که اگر مدیران و تصمیم سازان شهری و سیاست گذاران بخواهند کیفیت زندگی شهروندان را به سمت "مطلوبیت و زیست بهتر و توسعه یافته تر" برنامه ریزی کنند ناگزیر از توجه به ابژه فضای عمومی است که مکان شکل گیری روابط اجتماعی جمعی، یاس ها و امیدها، نیازها و توانمندیها، استعارات و اشارات، استبداد و دموکراسی، ایده شهروندی و ... است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 033 نفر – در بلوار خیام انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین شرایط کالبدی و بصری با کیفیتی زندگی رابطه معنی داری وجود دارد همچنین شرایط اجتماعی اقتصادی ساکنین همبستگی معنی داری با – کیفیت زندگی برقرار می کنند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: کیفیت زندگی, فضا, پیاده راه, تراکم, بلوار خیام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045801,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and عیسی پیری and رضائیان, مهدی},
title = {تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد},
booktitle = {ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: کیفیت زندگی، فضا، پیاده راه، تراکم، بلوار خیام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل کیفیت زندگی و فضا در بلوار خیام مشهد
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A عیسی پیری
%A رضائیان, مهدی
%J ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2014

[Download]