بیست و سومین گردهمایی علوم زمین , 2005-02-14

عنوان : ( مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجر )

نویسندگان: عباس نمازی , محسن کلانی , عباس قادری , شهرام آورجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش بر اساس مطالعات دانه‌سنجى، کانى‌شناسى و ترکیب شیمیایى ویژگى صنعتى خاک رسهاى شمال، شرق و شمال شرق همدان از دیدگاه تولید آجر مورد بررسى قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایش‌هاى دانه‌سنجى و شیمیایى با توجه به مطالعات قبلى صورت گرفته بر روى خاکهاى رسى بیان‌گر عدم مطلوبیت براى تولید سرامیکهاى سفید و مطلوبیت پایین نمونه‌‌ها جهت تولید محصولات ساختمانى است. بنابراین به نظر مى‌رسد در تمام نمونه‌ها انجام فرآورى مواد خام جهت دستیابى به دانه‌بندى و ترکیب شیمیایى و کانى‌شناسى مناسب‌تر، ضرورى است.

کلمات کلیدی

, خاک رس, همدان, آجر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045803,
author = {عباس نمازی and محسن کلانی and قادری, عباس and شهرام آورجانی},
title = {مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجر},
booktitle = {بیست و سومین گردهمایی علوم زمین},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خاک رس، همدان، آجر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ویژگیهای صنعتی خاک رسهای منطقه همدان از دیدگاه تولید آجر
%A عباس نمازی
%A محسن کلانی
%A قادری, عباس
%A شهرام آورجانی
%J بیست و سومین گردهمایی علوم زمین
%D 2005

[Download]