بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین , 2006-02-27

عنوان : ( بیواستراتیگرافى سازند شیرگشت در برش میوگدار (میان­گدار) واقع در جنوب باخترى طبس بر اساس کنودونتها )

نویسندگان: عباس قادری , سیدعلی آقانباتی , بهاءالدین حمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام مطالعات بیواستراتیگرافی سازند شیرگشت در فرازمین کلمرد (Kalmard horst) بر اساس کنودونتها، برش چینه شناسی میوگدار (میان گدار) در 73 کیلومتری جنوب باختری شهرستان طبس انتخاب شد. سازند شیرگشت در این برش عمدتاً از واحدهای سنگی آواری تشکیل یافته و به صورت دگرشیب بر روی واحدهای سنگی سازند کلمرد منتسب به پرکامبرین قرار گرفته است و خود نیز توسط واحدهای سنگی سازند گچال به سن کربونیفر پوشیده می شود. پس از انجام مطالعات صحرایی و برداشت ستون چینه شناسی برش فوق، تعداد 35 نمونه از واحدهای سنگی مناسب سازندهای شیرگشت و گچال انتخاب شد و مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه کنودونتهای سازند شیرگشت در برش میوگدار حاکی از سن اردویسین پیشین (Tremadocian - Arenigian) برای این سازند است. سه بیوزون تجمعی کنودونتی (Conodont Assemblage zone) در واحدهای اردویسین پیشین این برش شناسایی گردید که معادل زونهای Cordylodus spp. ، Deltifer و Proteus می باشند. بیوزونهای تشخیص داده شده عبارتند از: 1- Oneotodus - Drepanodus Assemblage zone 2- Acodus deltatus - Protopanderodus Assemblage zone 3- Acodus - Oistodus Assemblage zone

کلمات کلیدی

, بیواستراتیگرافى, سازند شیرگشت, برش میوگدار, طبس, کنودونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045805,
author = {قادری, عباس and سیدعلی آقانباتی and بهاءالدین حمدی},
title = {بیواستراتیگرافى سازند شیرگشت در برش میوگدار (میان­گدار) واقع در جنوب باخترى طبس بر اساس کنودونتها},
booktitle = {بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیواستراتیگرافى، سازند شیرگشت، برش میوگدار، طبس، کنودونت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بیواستراتیگرافى سازند شیرگشت در برش میوگدار (میان­گدار) واقع در جنوب باخترى طبس بر اساس کنودونتها
%A قادری, عباس
%A سیدعلی آقانباتی
%A بهاءالدین حمدی
%J بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
%D 2006

[Download]