اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2007-05-09

عنوان : ( زیست چینه نگاری پاره سازند دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها )

نویسندگان: عباس قادری , سید علی آقانباتی , بهاءالدین حمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شیرگشت یکی از واحدهای پرفسیل ایران مرکزی است که در محل برش الگو در قالب سه پاره سازند (غیررسمی) معرفی شده است. این سازند عمدتاً شامل سنگ آهک، مارن، سیلت سنگ، شیل و دولومیت بوده و 1236 متر ضخامت دارد. سازند شیرگشت در این محل به‌صورت همشیب و با گذر ظاهراً تدریجی بر روی سنگ‌آهکهای حاوی فسیل بازوپایان (Billingsella limestone) بخش بالایی سازند درنجال قرار گرفته و خود توسط واحدهای ولکانیکی و سنگ‌آهک‌ ماسه‌دار حاوی فسیل بخش زیرین سازند نیور پوشیده می‌شود. به‌منظور انجام مطالعات زیست چینه نگاری بر اساس کنودونتهای موجود، مجموعاً 14 نمونه سنگی برداشت شد. مطالعه کنودونتهای پاره سازند دوم حاکی از وجود دو بیوزون تجمعی کنودونتی (conodont assemblage zone) در این بخش از برش الگو است که سن اردویسین پیشین (ترمادوسین ـ آرنیگین) را برای آن نشان می دهند. بیوزونهای تشخیص داده شده عبارتند از: 1. (Drepanodus - Paltodus deltifer Assemblage Zone) 2. (Paroistodus proteus Assemblage Zone) بیوزونهای کنودونتی فوق، معادل بخش بالایی بیوزون استاندارد جهانی Deltifer و بیوزون جهانی Proteus می باشند. مرز ترمادوسین ـ آرنیگین در برش الگوی سازند شیرگشت با رعایت احتیاط در زیر بایوزون تجمعی کنودونتی Paroistodus proteus Assemblage Zone یعنی در بخش میانی پاره‌سازند شماره 2 پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, سازند شیرگشت, طبس, کنودونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045806,
author = {قادری, عباس and سید علی آقانباتی and بهاءالدین حمدی},
title = {زیست چینه نگاری پاره سازند دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها},
booktitle = {اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری، سازند شیرگشت، طبس، کنودونت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری پاره سازند دوم برش الگوی سازند شیرگشت واقع در شمال طبس بر اساس کنودونتها
%A قادری, عباس
%A سید علی آقانباتی
%A بهاءالدین حمدی
%J اولین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2007

[Download]