یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( زیست چینه نگاری رسوبات مرز پرمین ـ تریاس در جنوب آمل بر اساس کنودونتها )

نویسندگان: قاسم منوچهری , عباس قادری , بهاءالدین حمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور انجام مطالعات زیست چینه نگاری بر روی رسوبات مرز پرمین ـ تریاس در البرز مرکزی و تعیین موقعیت این مرز بر اساس کنودونتها، برش منگل در 25 کیلومتری جنوب آمل انتخاب شد. در این برش رخنمونهایی از سازند نسن با لیتولوژی عمدتاً شیل و سنگ آهک به دیرینگی پرمین میانی و پسین وجود دارد که توسط طبقات سنگ آهکی سفید رنگ سازند الیکا پوشیده شده است. در مجموع حدود 50 نمونه سنگی جهت مطالعات کنودونت شناسی از این برش برداشت شد و تعداد 150 عنصر کنودونتی از طبقات مختلف این سازندها به دست آمد. بر اساس مطالعه کنودونتهای موجود سه بیوزون تجمعی کنودونتی در طبقات رسوبی سازندهای نسن و الیکا شناسایی شد که عبارتند از: 1. (Clarkina altudaensis - Ellisonia teicherti Assemblage Zone) 2. (Hindeodus parvus Assemblage Zone) 3. (Isarcicella isarcica Assemblage Zone) بیوزون اول به سن پرمین میانی و پسین در طبقات سازند نسن و بیوزونهای دوم و سوم هم به سن تریاس پیشین در لایه های آغازین سازند الیکا شناسایی شدند. بیوزونهای موجود در سازند الیکا معادل با بیوزونهای جهانی Hindeodus parvus و Isarcicella isarcica می باشند. در تطابق صورت گرفته با بیوزونهای استاندارد جهانی، بخش بالایی پرمین پسین (اشکوب دورآشامین) در منطقه مشاهده نگردید که حاکی از یک نبود رسوبی در مرز پرمین ـ تریاس در برش منگل است و لذا حد این دو سازند که با گذر همشیب بر روی هم قرار گرفته اند، در برش منگل به طور ناپیوسته است.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, پرمین, تریاس, آمل, کنودونت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045808,
author = {قاسم منوچهری and قادری, عباس and بهاءالدین حمدی},
title = {زیست چینه نگاری رسوبات مرز پرمین ـ تریاس در جنوب آمل بر اساس کنودونتها},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری، پرمین، تریاس، آمل، کنودونت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری رسوبات مرز پرمین ـ تریاس در جنوب آمل بر اساس کنودونتها
%A قاسم منوچهری
%A قادری, عباس
%A بهاءالدین حمدی
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]