اولین همایش ملی پسته ایران , 2014-08-31

عنوان : ( کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن )

نویسندگان: تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , آمنه سازگارنیا , مسعود تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق استفاده از طیف سنجی مرئی- فروسرخ و شیوه های مختلف پیش پردازش جهت پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن) بوده است. نتایج نشان داد طیف سنجی مرئی- فروسرخ می تواند به خوبی برای پیشگویی میزان رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته برشته به کار رود. بررسی ها نشان داد استفاده از روش های مختلف پیش پردازش و رگرسیون کمترین مربعات جزئی می تواند باعث کاهش خطای پیشگویی و بهبود کیفیت مدل به دست آمده شود. بهترین مدل برای پیشگویی رطوبت مغزهای پسته برشته شده با انجام پیش پردازش های تصحیح پخش افزاینده، فیلتر میانی و مشتق اول به دست آمد که میزان ضریب تبیین754/0و میزان خطای پیشگویی253/0 بود. برای پیشگویی نیروی شکست مغزهای پسته برشته شده بهترین مدل از پیش پردازش های تبدیل متغیر نرمال استاندارد، موجک و مشتق اول به دست آمد که میزان ضریب تبیین 910/0 و میزان خطای پیشگویی 403/5 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, آزمون فشاری, برشته کردن, پسته, طیف سنجی مرئی- فروسرخ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045818,
author = {محمدی مقدم, تکتم and رضوی, سیدمحمدعلی and آمنه سازگارنیا and تقی زاده, مسعود},
title = {کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن},
booktitle = {اولین همایش ملی پسته ایران},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آزمون فشاری، برشته کردن، پسته، طیف سنجی مرئی- فروسرخ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن
%A محمدی مقدم, تکتم
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A آمنه سازگارنیا
%A تقی زاده, مسعود
%J اولین همایش ملی پسته ایران
%D 2014

[Download]