سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت , 2015-01-19

عنوان : ( رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , بهزاد بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی پژوهش، 1931 1931 بوده و 092 شرکت به - عنوان نمونه انتخاب شده است. به دلیل ماهیت متغیرهای پژوهش، دوره زمانی نهایی پژوهش منوط به سالهای 1931 الی 1931 گردید. برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در حالت تلفیقی )ترکیبی(، از مدلهای رگرسیونی چند متغیره در نرمافزار اقتصادسنجی EViews 6 استفاده شده است. در این پژوهش، معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار شامل مربوط بودن ارزش، زمانبندی سود و ضریب واکنش سود، متغیر وابسته و رقابت بازار محصول، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر کیفیت سود شامل نوع حسابرس، به موقع بودن گزارشگری مالی، شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت اهرمی، گزارش زیان توسط شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نوسانپذیری فروش نیز استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار، تأثیر نداشته است. دیگر نتایج حاکی از تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی نوسانپذیری فروش بر معیار معکوسِ زمانبندی سود، همچنین تأثیر مثبت سودآوری و تأثیر منفی گزارش زیان توسط شرکت بر معیار معکوسِ ضریب واکنش سود می- باشد.

کلمات کلیدی

, رقابت بازار محصول, مربوط بودن ارزش, زمانبندی سود و ضریب واکنش سود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045819,
author = {عباس زاده, محمدرضا and ودیعی نوقابی, محمدحسین and بیگی, بهزاد},
title = {رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رقابت بازار محصول، مربوط بودن ارزش، زمانبندی سود و ضریب واکنش سود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رقابت بازار محصول و معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول فعالیت بازار
%A عباس زاده, محمدرضا
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A بیگی, بهزاد
%J سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت
%D 2015

[Download]