سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت , 2015-01-19

عنوان : ( تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , محمدحسین ودیعی نوقابی , بهزاد بیگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. 1381 بوده و 230 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. به - دوره زمانی پژوهش، 1391 دلیل ماهیت متغیرهای پژوهش، دوره زمانی نهایی پژوهش منوط به سالهای 1386 الی 1390 گردید. برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش در حالت تلفیقی (ترکیبی)، از مدلهای استفاده شده است. در این EViews رگرسیونی چند متغیره در نرمافزار اقتصادسنجی ۶ پژوهش، معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، ماندگاری (پایداری) سود و قابلیت پیشبینی سود، متغیر وابسته و رقابت بازار محصول، متغیر مستقل بوده و از متغیرهای کنترلی مؤثر بر کیفیت سود شامل نوع حسابرس، به موقع بودن گزارشگری مالی، شاخص سودآوری، اندازه شرکت، نسبت اهرمی، گزارش زیان توسط شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نوسانپذیری فروش نیز استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رقابت بازار محصول بر روی پایداری سود، تأثیر منفی و معکوس داشته است. نتایج همچنین حاکی از تأثیر مثبت نوع حسابرس، سودآوری و نسبت اهرمی و تأثیر منفی اندازه شرکت بر معیار معکوسِ کیفیت اقلام تعهدی، تأثیر منفی گزارش زیان بر معیار معکوسِ پایداری سود و تأثیر مثبت نسبت اهرمی و تأثیر منفی اندازه شرکت بر معیار معکوسِ قابلیت پیشبینی سود میباشد.

کلمات کلیدی

, رقابت بازار محصول, کیفیت اقلام تعهدی, ماندگاری (پایداری) سود و قابلیت پیشبینی سود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045820,
author = {عباس زاده, محمدرضا and ودیعی نوقابی, محمدحسین and بیگی, بهزاد},
title = {تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری},
booktitle = {سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رقابت بازار محصول، کیفیت اقلام تعهدی، ماندگاری (پایداری) سود و قابلیت پیشبینی سود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر رقابت بازار محصول بر روی معیارهای مختلف کیفیت سود مبتنی بر اصول حسابداری
%A عباس زاده, محمدرضا
%A ودیعی نوقابی, محمدحسین
%A بیگی, بهزاد
%J سومین کنفرانس ملی حسابداری ومدیریت
%D 2015

[Download]