هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته )

نویسندگان: تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , آمنه سازگارنیا , مسعود تقی زاده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برشته کردن یکی از متداول ترین اشکال فراوری دانه های پسته بوده و هدف از آن افزایش پذیرش کلی فراورده است. در این تحقیق اثر دما (90، 120 و 150 درجه سانتی گراد)، زمان (20، 35 و 50 دقیقه) و سرعت جریان هوای (m/s5/0، 5/1 و 5/2) برشته کردن بر خصوصیات بافتی (نقطه شکست، سختی، انرژی فشاری و مدول الاستیسیته ظاهری) و رفتار رهایی تنش مغزهای پسته مورد بررسی قرار گرفت. افزایش دمای برشته کردن باعث کاهش نقطه شکست (از N95/71 تا N10/42)، سختی (از N15/78 تا N22/47) و انرژی فشاری (از mJ61/235 تا mJ80/130) مغز دانه های پسته شد (P<0.01). افزایش زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن اثر معنی داری بر نقطه شکست، سختی و انرژی فشاری نشان نداد (P>0.05). افزایش دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن باعث کاهش مدول الاستیسیته ظاهری شد (P<0.01). اثر متقابل سه فاکتور مورد بررسی (دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن) اثر معنی دار بر نقطه شکست نشان داد (P<0.01). رابطه رگرسیونی نشان داد اثر خطی سرعت جریان هوای برشته کردن بر نیروی شکست بیشتر از سایر موارد می باشد. نقطه شکست، سختی، انرژی فشاری و مدول الاستیسیته ظاهری دانه های پسته برشته به ترتیب در دامنه N 82-54/25، N 76/82 - 59/37، mJ 73/280 - 18/101 و N.mm-1 47 - 22/21 قرار داشتند. نتایج آزمون رهایی تنش نشان داد مغزهای پسته برشته شده دارای رفتار ویسکوالاستیک جامد هستند.

کلمات کلیدی

, آزمون فشاری, آزمون رهایی تنش, پسته, خواص بافتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045821,
author = {محمدی مقدم, تکتم and رضوی, سیدمحمدعلی and آمنه سازگارنیا and تقی زاده, مسعود},
title = {بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمون فشاری، آزمون رهایی تنش، پسته، خواص بافتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته
%A محمدی مقدم, تکتم
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A آمنه سازگارنیا
%A تقی زاده, مسعود
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]