هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , 2014-01-29

عنوان : ( کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف )

نویسندگان: تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , Biswajeet Pradhan ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با افزایش توقعات در ارتباط با کیفیت و سلامت محصولات غذایی، روش های تجزیه ای صحیح و دقیق برای اطمینان از کیفیت، صحت و سلامت محصول ضروری است. روش های سنتی کنترل مواد غذایی، زمان بر، گران و نیازمند تخریب نمونه هستند. بنابراین استفاده از اتوماسیون برای اطمینان از کیفیت محصولات کشاورزی ضروری است. هدف از این تحقیق استفاده از تصویربرداری ابرطیفی، شیوه های مختلف پیش پردازش و روش های آنالیز چند متغیره (رگرسیون کمترین مربعات جزئی و شبکه عصبی مصنوعی) جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن (دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن) بوده است.نتایج نشان داد تصویربرداری ابرطیفی می تواند به خوبی برای پیشگویی میزان رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده به کار رود. بررسی ها نشان داد استفاده از روش های مختلف پیش پردازش می تواند باعث کاهش خطای پیشگویی و بهبود کیفیت مدل به دست آمده شود. روش شبکه عصبی مصنوعی بهتر از روش کمترین مربعات جزئیتوانست برای پیشگویی میزان رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده به کار رود. بهترین مدل برای پیشگویی رطوبت مغزهای پسته برشته شدهبا انجام پیش پردازش های تبدیل متغیر نرمال استاندارد، موجک و مشتق اول به دست آمد کهمیزان ضریب تبیین907/0و میزان خطای پیشگویی179/0 بود. برای پیشگویی سختی مغزهای پسته برشته شده بهترین مدل از پیش پردازش های تبدیل متغیر نرمال استاندارد، موجک و مشتق دوم به دست آمد که میزان ضریب تبیین876/0 و میزان خطای پیشگویی216/5 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, آزمون فشاری, برشته کردن, پسته, تصاویر ابرطیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045822,
author = {محمدی مقدم, تکتم and رضوی, سیدمحمدعلی and تقی زاده, مسعود and آمنه سازگارنیا and Biswajeet Pradhan},
title = {کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آزمون فشاری، برشته کردن، پسته، تصاویر ابرطیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف
%A محمدی مقدم, تکتم
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A تقی زاده, مسعود
%A آمنه سازگارنیا
%A Biswajeet Pradhan
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون
%D 2014

[Download]