علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (45), شماره (11), سال (2014-12) , صفحات (123-131)

عنوان : ( تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند )

نویسندگان: مصطفی شهیدی نوقابی , سیدمحمدعلی رضوی , سیدمحمود موسوی , محمد الهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب پرس تفاله چغندر قند یکی از پسآب های کارخانجات تولید قند است که امروزه در بسیاری از کارخانه ها بدون هیچ فرآیند تصفیه ای، به دیفوزیون برگشت داده می شود . اما به نظر می رسد تصفیه آن قبل از ورود به دیفوزیون توسط سیستم های غشایی تاثیر مطلوبی بر راندمان کارخانه های قند داشته باشد. در این پژوهش، از غشاء نانوفیلتراسیون AFC80 ، جهت بررسی شار تراوه، درصد گرفتگی و میزان درصد دفع ساکارز و مهمترین یون های ملاس زا در صنعت قند (سدیم و پتاسیم) در شرایط عملیاتی مختلف استفاده شد. آب پرس تفاله چغندر قند از کارخانه قند آبکوی مشهد تهیه شد و اثر پارامترهای عملیاتی فرآیند نظیر دما (در سه سطح 25، 40 و 55 درجه سانتی گراد)، اختلاف فشار (در سه سطح 10، 15 و 20 بار) بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون (شار جریان تراوه، گرفتگی غشاء و در صد دفع ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین شار تراوه در دمای 55 درجه سلسیوس و فشار bar 20 حاصل می شود و مقدار میانگین آن در حالت پایا kg/m2h 27/49 است. کمترین مقدار شار در دمای 25 درجه سلسیوس و فشار bar 10 حاصل شد و مقدار آن kg/m2h 63/14 بود. همچنین بیشترین درصد گرفتگی در دمای 55 درجه سلسیوس و فشار bar 20 ، و کمترین در صد گرفتگی در دمای 25 درجه سلسیوس و فشار bar 15 ایجاد گردید. به علاوه بیشترین درصد دفع یون های سدیم و پتاسیم ( به ترتیب 3/83% و 5/72%) در دمای 25 درجه سلسیوس و فشار bar 20، و کمترین درصد دفع آنها (به ترتیب 3/74% و 05/69%) در در دمای 55 درجه سلسیوس و فشار bar 10 بدست آمد. درصد دفع ساکارز در تمام شرایط عملیاتی به کار گرفته شده در این تحقیق، بالای 95% بود و تغییر شرایط عملیاتی تاثیر قابل توجهی بر میزان آن نداشت.

کلمات کلیدی

, آب پرس تفاله چغندر قند, نانوفیلتراسیون, شار, گرفتگی, درصد دفع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045823,
author = {شهیدی نوقابی, مصطفی and رضوی, سیدمحمدعلی and موسوی, سیدمحمود and الهی, محمد},
title = {تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {45},
number = {11},
month = {December},
issn = {2008-8787},
pages = {123--131},
numpages = {8},
keywords = {آب پرس تفاله چغندر قند، نانوفیلتراسیون، شار، گرفتگی، درصد دفع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندرقند
%A شهیدی نوقابی, مصطفی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A موسوی, سیدمحمود
%A الهی, محمد
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2014

[Download]