نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران , 2010-05-29

عنوان : ( بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز )

نویسندگان: حمید حلاجیان , علیرضا عاشوری , علی اصغر آریایی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند چهل کمان که بیشتر شامل سنگ آهک، شیل آهکی، مارن و ماسه سنگ می باشد در مرکز حوضه رسوبی کپه داغ به طور همشیب در بالای سازند پسته لیق به سن دانین و در زیر سازند خانگیران به سن ائوسن قرار دارد. در این مطالعه برشی از این سازند در کوه قرخ قز واقع در جنوب باختری شهرستان درگز مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه نهشته های سازند چهل کمان در این برش منجر به شناسایی فرامینیفرهای زیر گردیده است: Cibicides sp., Elphidium sp., Globigerina triloculinoides, Globorotalia compressa, G. ehrnbergi, G. laevigata, G. pseudomenardi, Kathina sp., Laffitteina khorassanica, L. le calvezae, Laffitteina turcica, Lockhartia sp., Miscellanea sp., Operculina subgranulosa, Rhapydioina sp., Rotalia cf. trochidiformis, Rotalia sp., Storrsella haastersi, Valvulina sp. مطالعه میکروفاسیس سازند چهل کمان در برش قرخ قز گویای چهار کمربند رخساره ای دریای باز، پشته سدی، لاگون و پهنه جزرومدی و هشت رخساره میکروسکپی شده است. بر مبنای نتایج به دست آمده سن سازند چهل کمان در ناحیه مورد مطالعه پالئوسن میانی (سلاندین ـ تانسین) تا ائوسن زیرین می باشد.

کلمات کلیدی

, چینه شناسی, میکروفاسیس, سازند چهل کمان, درگز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1045829,
author = {حمید حلاجیان and عاشوری, علیرضا and علی اصغر آریایی and قادری, عباس},
title = {بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز},
booktitle = {نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چینه شناسی، میکروفاسیس، سازند چهل کمان، درگز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز
%A حمید حلاجیان
%A عاشوری, علیرضا
%A علی اصغر آریایی
%A قادری, عباس
%J نخستین گردهمایی و همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
%D 2010

[Download]