حسابداری مالی, دوره (6), شماره (21), سال (2014-4) , صفحات (1-28)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر برافزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , جمال محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از آن جا که گزارش های حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری و منابع تصمیم گیری گروه های ذینفع می شود، استقلال حسابرس یک مفهوم ضروری به نظر می رسد. اگر حسابرس از واحد مورد رسیدگی مستقل نباشد، چیزی به اعتبار گزارشهای آن نمی افزاید. پس این انتظار وجود دارد که حسابرسان به شایستگی و درستکاری در حرفه خود عمل کنند، به ویژه از آنها انتظار می رود که در انجام این کار اجازه ندهند که قضاوت ها و تصمیم گیری هایشان زیر نفوذ و تاثیر مدیریت واحد مورد رسیدگی و دیگران قرار گیرد. کلمه حسابرس بیشتر مواقع با کلمه مستقل همراه و تزیین می شود به این مفهوم که شخصی که کار حسابرسی را می پذیرد، از سازمان مورد رسیدگی مستقل است و هیچ گونه منفعت مستقیم و یا غیرمستقیمی که بتواند بر اظهارنظر وی تاثیر بگذارد، ندارد. لذا استقلال جوهره و روح حسابرسی است و حسابرسی بدون استقلال فاقد ارزش و معنی خواهد بود. در این پژوهش عوامل موثر بر اقزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور از دیدگاه حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته است پژوهش مزبور از نوع پیمایشی بوده و با استفاده از پرسشنامه داده های لازم گرد آوری شده و از طریق فرضیه های آماری و روشهای ناپارامتری مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان می دهد از نظر حسابرسان ، رعایت کامل آیین رفتار حرفه ای در حین کار حسابرسی و نداشتن هیچ گونه ارتباط خویشاوندی،کاری و مالی با مدیران واحد مورد رسیدگی وقانونگرایی بودن و مناعت طبع و عدم استفاده از امکانات واحد مورد رسیدگی برای منافع شخصی ، به عنوان عوامل افزاینده ی استقلال حسابرسی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور می باشد .

کلمات کلیدی

, استقلال حسابرس, آیین رفتار حرفه ای, حسابرسان دیوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045830,
author = {عباس زاده, محمدرضا and جمال محمدی},
title = {بررسی عوامل موثر برافزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور},
journal = {حسابداری مالی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {21},
month = {April},
issn = {2345-2617},
pages = {1--28},
numpages = {27},
keywords = {استقلال حسابرس، آیین رفتار حرفه ای، حسابرسان دیوان محاسبات کشور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر برافزایش استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور
%A عباس زاده, محمدرضا
%A جمال محمدی
%J حسابداری مالی
%@ 2345-2617
%D 2014

[Download]