علوم پزشکی رازی, دوره (20), شماره (115), سال (2014-1) , صفحات (78-88)

عنوان : ( طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه )

نویسندگان: سمانه فراحتی , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , امید محجوب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: بیماری ­های قلبی­ عروقی یکی از مهم ­ترین علل مرگ­ و میر زنان پس از یائسگی است. کاهش فیزیولوژیک مقادیر استروژن و تجمع چربی احشایی و اضافه وزن، خطر ابتلا به اختلالات عروقی را در سنین یائسگی فزونی می­ دهد. هدف این تحقیق تعیین تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه بود. روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 23 زن یائسه و سالم با میانگین سن 5.56±54.4 سال به صورت هدفدار گزینش شدند و­ به­ طور تصادفی به دو گروه تمرین (13 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه با شدت 50 تا70 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره تمرین هوازی انجام دادند و زمان هر جلسه تمرین به تدریج از 30 تا 45 دقیقه افزایش یافت. طی این مدت گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی منظمی شرکت نداشت. پیش از آغاز و پس از اتمام برنامه تمرین­ هوازی، اندازه­ های تن­ سنجی، حداکثر اکسیژن مصرفی، غلظت اکسید نیتریک و شاخص(FMD: Flow mediated dilation) افراد اندازه ­گیری شد. داده­ ها از طریق روش اندازه­ های تکراری و تی استیودنت همبسته در سطح معنی­ داری (0.05>p) تحلیل شدند. یافته‌ها: هشت هفته تمرین هوازی منجر به کاهش معنی دار وزن و درصدچربی بدن؛ افزایش معنی دار حداکثر اکسیژن مصرفی (0.001=P)، غلظت اکسید نیتریک (0.026=P) و شاخص FMD گروه تمرین شد. نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین هوازی باعث افزایش تولید اکسید نیتریک و بهبود عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه شد و می­ توان گفت تمرینات بدنی منظم و مستمر احتمالاً می­ تواند به عنوان یک عامل پیشگیری کننده در بروز بیماری­ های قلبی عروقی زنان یائسه مؤثر باشد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, عملکرد اندوتلیوم, شاخص FMD, اکسید نیتریک, زنان یائسه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045837,
author = {فراحتی, سمانه and عطارزاده حسینی, سیدرضا and بیژه, ناهید and امید محجوب},
title = {طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه},
journal = {علوم پزشکی رازی},
year = {2014},
volume = {20},
number = {115},
month = {January},
issn = {۲۲۲۸-۷۰۴۳},
pages = {78--88},
numpages = {10},
keywords = {تمرین هوازی، عملکرد اندوتلیوم، شاخص FMD، اکسید نیتریک، زنان یائسه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی تاثیر تمرینات هوازی بر سطح پلاسمایی اکسید نیتریک و عملکرد اندوتلیوم عروق زنان یائسه
%A فراحتی, سمانه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A بیژه, ناهید
%A امید محجوب
%J علوم پزشکی رازی
%@ ۲۲۲۸-۷۰۴۳
%D 2014

[Download]