ورزش و علوم زیست حرکتی, دوره (4), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (22-30)

عنوان : ( بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران )

نویسندگان: سیدمحمد متولی عنبرانی , سیدرضا عطارزاده حسینی , امیر رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مایوستاتین به ‌عنوان قوی‌ترین عامل مهار کننده رشد و تکثیر سلول‌های عضلانی، و فولیستاتین مهارکننده مایوستاتین نقش مهمی در تغییرات ترکیب بدن دارند. هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر کاهش وزن حاد بر تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین کشتی‌گیران بود. روش‌شناسی‌: 15 کشتی‌گیر مرد تمرین‌کرده با میانگین سنی 1.8 ± 22.7 سال و میانگین وزنی 9.1 ± 77.1 کیلوگرم طی 48 ساعت از طریق محدودیت شدید غذایی (کاهش تقریبی 80% کالری مصرفی روزانه) و دهیدراسیون اقدام به کاهش چهار درصد از وزن بدن خود کردند. قبل و بعد از برنامه کاهش وزن، شاخص‌های پیکر سنجی، ترکیب بدنی، و نمونه خونی آزمودنی‌ها به منظور برآورد مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین، اندازه‌گیری شد. داده‌ها از طریق آزمون تی- استیودنت همبسته تجزیه و تحلیل آماری شدند. یافته‌ها: در پی کاهش وزن سطوح سرمی مایوستاتین و فولیستاتین به ترتیب به‌طور معناداری افزایش و کاهش یافت (0.01>P). توده چربی (مطلق و نسبی) و توده بدون چربی مطلق آزمودنی‌ها نیز کاهش معناداری داشت (0.01>P)، و افزایش معناداری در توده بدون چربی نسبی آزمودنی‌ها مشاهده شد (0.01>P). نتیجه‌گیری: کاهش سریع وزن از طریق افزایش مایوستاتین و کاهش فولیستاتین با تحریک فرایند کاتابولیک توده بدون چربی بدن، سبب تحلیل عضلانی می‌شود.

کلمات کلیدی

, مایوستاتین, فولیستاتین, ترکیب بدن, کاهش وزن, کشتی‌گیران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045838,
author = {متولی عنبرانی, سیدمحمد and عطارزاده حسینی, سیدرضا and رشیدلمیر, امیر},
title = {بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران},
journal = {ورزش و علوم زیست حرکتی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-723x},
pages = {22--30},
numpages = {8},
keywords = {مایوستاتین، فولیستاتین، ترکیب بدن، کاهش وزن، کشتی‌گیران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات ترکیب بدن و مقادیر سرمی مایوستاتین و فولیستاتین پس از کاهش وزن حاد کشتی‌گیران
%A متولی عنبرانی, سیدمحمد
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A رشیدلمیر, امیر
%J ورزش و علوم زیست حرکتی
%@ 2228-723x
%D 2012

[Download]