تحقیقات سیاسی بین المللی, دوره (6), شماره (18), سال (2014-6) , صفحات (41-79)

عنوان : ( برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان )

نویسندگان: محسن خلیلی , محمود باهوش فاردقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پس از یازده سپتامبر، دکترین تغییر رژیم برای حذف حکومت‌های چالش‌سازِ هژمونیِ، در کانونِ راهبردِ نوین امنیّت ملّی آمریکا قرار گرفت. نومحافظه‌کاران در سیاست‌خارجی، بر راهبردِ تغییر رژیم‌های چالش‌گر، تمرکز کردند. گام نخست، افغانستان را دربرگرفت. نگارندگان، با درنظرگرفتنِ اهمیتِ راهبردی یورشِ نظامی به همسایه‌ی ایران، در جست‌وجویِ پاسخِ این پرسش برآمدند که ایرانیانِ آکادمیک، چه دیدگاهی در این زمینه داشته‌اند. بنابراین، با محدودسازیِ حوزه‌ی پژوهش به مقایسه‌ی نوشتارهایِ سه آمریکاپژوه، فرضیه‌یِ نوشتار(جنبه‌های دوگانه‌ی نظامی و غیرنظامیِ یورشِ آمریکا به افغانستان در راستایِ حذفِ دولت فرومانده و ایجاد دولت سرمشق) را بررسی نمودند.

کلمات کلیدی

, آمریکا, افغانستان, 11سپتامبر, نگاه ایرانی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1045846,
author = {خلیلی, محسن and باهوش فاردقی, محمود},
title = {برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان},
journal = {تحقیقات سیاسی بین المللی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {18},
month = {June},
issn = {2008-7616},
pages = {41--79},
numpages = {38},
keywords = {آمریکا، افغانستان، 11سپتامبر، نگاه ایرانی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برابرسنجی نگاه ایرانی به یورش آمریکا به افغانستان
%A خلیلی, محسن
%A باهوش فاردقی, محمود
%J تحقیقات سیاسی بین المللی
%@ 2008-7616
%D 2014

[Download]